divendres, de novembre 28, 2014

MANIFESTACIONS LITERÀRIES AL SEGLE XVI (dins LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES)MANIFESTACIONS LITERÀRIES AL SEGLE XVI

El Principat


La poesia culta


            El panorama de la poesia catalana del segle XVI presenta tres aspectes bàsics:

a)     Persistència de la tradició ausiasmarquiana, tant pel que fa a les formes com al contingut, en la poesia de certàmens i en la d’autors com Joan Pujol, Pere Serafí o Ferrandis d’Herèdia.
b)     Intents de renovació mètrica per adaptar el decasíl·lab de ritme italià.
c)      Imitació de la poesia de caire popular i tradicional.

Pere Serafí  (1505/1510-1567)

            Conegut amb el sobrenom de “Lo grec”, la seva personalitat no és gens menyspreable dinsla pintura catalana del segle XVI. Com a escriptor, el 1565 Serafí va signar un contracte per imprimir tres llibres, dos en castellà –Arte poètica i Silva de diversas obras, desconegut el primer i acabat de trobar el segon- i un en català –Dos libres de Pedro Seraphin, de poesia vulgar en lengua catalana, dividit en dues parts: “Llibre primer d’amors” i “Llibre segon d’obres espirituals”.

            A la dedicatòria del seu llibre, Pere Serafí afirma que ha “compost en català esta obra de diferents gèneros i estils de metres en diverses matèries”. En efecte, el conjunt de poesies de Pere Serafí ofereix aspectes formals molt diversos, per la qual cosa aquest autor constitueix una mena de cruïlla de corrents literaris antics i moderns de casa i de fora. És, doncs, un autor de transició.

            Pere Serafí continua la tradició medieval pel que fa a l’ús de certes formes i en tractar algun tema concret, com el de l’enuig. Per altra banda, està vinculat a Ausias March, no sols per l’aspecte medieval de la seva poesia,sinó també pel coneixement d’altres poetes del seu temps –Joan Boscà, Garcilaso, Hurtado de Mendoza- que també imiten Ausias March. No cal dir que Serafí mai no assoleix la profunditat ni el vigor del valencià, del qual coneix l’estil, reprodueix expressions i imita alguns recursos.

            A més a més, Serafí té en la nostra poètica un paper similar al de Joan Boscà enla castellana: s’esforçà d’incorporar la mètrica italiana a la literatura catalana.

            Una de les facetes més importants de Serafí és la de la seva poesia popularitzant. La majoria de les seves composicions d’aquest tipus es basen en un refrany o en una tornada ja existents, al quals acomoda la composició. Així, una tornada, “Bella de vós sóc amorós / ja fósseu mia!”, que devia ser molt popular al segle XVI –també es troba al Flor de enamorados –serveix de motiu a una de les millors cançons de Serafí:


                                               Bella, de vos som amorós,
                                                           ja fosseu mia;
                                               sempre sospir quant pens en vos
                                                           la nit y dia.
                                               Bella, mirant vostra valor
                                                           y gentilesa,
                                               sent en lligams de vostr’amor
                                                           ma vida presa,
                                               hont tinch mon cor trist, dolorós,
                                                           sens alegria;
                                               sempre sospir quant pens en vos
                                                           la nit y dia.

                                                                                              (ed. cit., p. 54)

            La seva Arte poética no s’ha conservat. Hauria estat el primer tractat de mètrica renaixentista escrit en castellà, ja que elprimer que es conserva actualment data del 1580. Sens dubte ens reservaria sorpreses pròpies d’unbon coneixedor de la preceptiva trobadoresca i catalana medieval, la castellana, la italiana i la francesa i que no menyspreava els gèneres populars.

            A causa de la imitació dels models castellans, la seva llengua està força plena de barbarismes.

Joan Pujol (Mataró, doc. 1a meitat XVI-1603)

            L’obra catalana de Pujol consta de: unpoema dedicat a la victòria de Lepant, únic poema èpic del segle XVI català: La singular i admirable victòria que, per la gràcia de N.S.D., obtingué el sereníssim senyor don Joan d’Àustria de la pontentíssima armada turquesca (1573); la Visió en somni, poema al·legòric; glosses de poemes d’Àusias March (de notable interès) i poesies didàctiques i poesies religioses.

            En castellà va escriure el poema Historia llamada viaje del hombre, llarga composició dialogada, principalment en octosíl·labs, i que té com a interlocutors les potèncie siles passions de l’ànima, enlluita amb els dimonis que són vençuts ambla gràcia divina i la penitència. Aquest text, segons Jordi Rubió, és important de cara a l’origen del teatre al·legòric castellà del segle XVI.

            De tota la seva producció cal destacar La singula ri admirable victòria..., obra dividida en tres cants.

            Les fonts d’aquesta composició,primer poema extens cultes a la Península sobre els esdeveniments de Lepant, degueren ser, per una banda, cròniques i relacions en prosa, que van començar a circular immediatament després dels fets i, per l’altre, relats orals d’alguns nobles catalans que degueren participar a l’empresa.

            En aquesta composició es barregen elements medievals amb d’altres de renaixentistes: les Muses, element renaixentista, per exemple, es contraposen amb la Casa de la Fama, element medieval.

            En aquesta composició Pujol mostra una veritable obsessió per la precisió: especifica el nom dels cabdills cristians i turcs, el nombre de naus, dóna detalls de la llujita per part dels cristians i, en canvi, de l’actuació dels turcs només sap dir que els que morien anaven a l’infern.

            L’autor es mostra fidel a la casa dels Àustria: lloa les figures de Carles I i de Felip II i, a la vegada, es mostra patriota a l’hora de parlar dels cabdills catalans.

            En tot el poema s’observa una forta influència d’Ausias March, sobretot en les comparacions.

            Vegem un fragment d’aquesta composició, que consta de 1568 versos:

                                Ab tots aquests, lo nostre don Joan,
                                   i ab altres molts, per la gran mar salada
                                   va navegant i vol pendre l’armada
                        de Selim, fill de Soliman Sultan;
                        i va pertot ab concert molt segur,
                        fent son camí diligent, sens peresa;
                        i lo renom de tan valent empresa
                        durarà tant com lo món dels vius dur.

                                                                       (ed. cit., p. 40. vs. 889-896)

Pujol ocupa un lloc en la nostra literatura a causa del fet que és l’únic autor català d el’època que fa poesia èpica.

La prosa


            En el panorama de la prosa catalana del segle XVI, hom pot destacar dues obres molt diferents entre si: l’Spill de la vida religiosa (1515) i els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, enllestits ja el 1557, obra de Cristòfor Despuig.

            L’Spill de la vida religiosa havia estat atribuït fins fa pñoc a fra Miquel Comalada, però ara és considerat un text anònim. Aquesta obra és una novel·la místico-al·legòrica, en la qual el tradicional recorregut de les tres vies (purgativa, il·luminativa i unitiva) és representat pel viatge simbòlic del protagonista, dit Desitjós, des del desert fins a la Casa de Caritat, contrastat amb el que fa el monjo Bé.m vull, l’errat itinerari del qual el porta a la Casa de Supèrbia. Desitjós, assolida aquesta meta espiritual, escriu el “psaltiri d’amor”, amb el qual es clou tota l’obra.

            L’Spill de la Vida Religiosa és una mostra important de la “Devotio Moderrna”, moviment espiritual potenciat als Països Baixos a partir del segle XIV i que s’estengué ràpidament per tot Europa. Propugnava la supremàcia de la vida interior, la pràctica de l’oració mental i el retorn a les formes del cristianisme primitiu. Aquest moviment espiritual enllaçaria amb el moviment erasmista, que també exalta la pietat interior i bescanta les pràctiques externes.

            L’Spill acusa la influència del Blanquerna i del Llibre de meravelles de Llull pel que fa als personatges al·legòrics, als noms dels personatges, al fet de referir-se a experiències místiques i al a manca de citacions bíbliques i dels sants pares, encara que filles d’intencions diferents.

            Malgrat l’època en què va ser escrit, elllenguatge de l’Spill conserva una certa qualitat lingüística, tot i els castellanismes.

Cristòfor Despuig (1510-1580)

            Tot i que Despuig tenia interès a atribuir-se un llinatge noble, procedent del Rosselló, hom ha pensat en la possibilitat que fos un jueu convers o un descendent de jueus conversos, perquè es va dedicar al comerç, activitat a la qual no es dedicaven els cavallers.

            La seva formació era vasta: coneixia la Bíblia, els clàssics, els historiadors i escriptors catalans –Ausias March, Eiximenis, Vicent Ferrer- i el pensament d’Erasme i d’Alfonso de Valdés. Va ser arxiver de Tortosa.

            És autor dels Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, obra acabada de redactar l’any 1557 i que va romandre inèdita fins al segle XIX. El primer problema que planteja la peça és saber per què no va ser editada. La cosa és sorprenent perquè el llibre estava a punt i, a més a més, ell tenia diners per editar-lo. Probablement no el va editar per por a la Inquisició; el llibre ataca certs aspectes de l’Església i de la jerarquia eclesiàstica.

            Els Col·loquis estan constituïts per sis converses entre tres personatges: Líbio, cavaller tortosí que cal identificar amb l’autor; don Pedro, cavaller valencià,i Fàbio,de l’estament reial de Tortosa. Aquesta obra està escrita en forma de col·loqui i té un caràcter didàctic, característiques típicament humanistes.

            Els temes dels Col·loquis podrien sintetitzar-se així:

  1. Tortosa: orígens, història, costums, classes socials, descripció geogràfica, fauna, flora,agricultura, demografia, etc.
  2. Catalunya: origens i història, procedència dels seus llinatges més importants, decadència de la nació catalana –que justifica per tres causes: superioritat demogràfica del regne de Castella, superioritat econòmica i absència del monarca i de la seva cort-; esplendor político-militar de la Corona d’Aragó, la seva antiga forma de govern, prestigi de la llengua catalana a l’època medieval i unitat lingüística dels Països Catalans.
  3. L’Església: situació de l’Església de la seva època, consideracions sobre la guerra entre Felip II i Pau IV, la qual cosa li dóna peu perr fer crítiques sobre la manera d’actuar, molt semblants a les d’Erasme.
Les seves intencions són molt clares:

-Defensa la bellesa,la riquesa ila importància històrica de Tortosa.

-Fa un al·legat a favor de Catalunya, en el present i el passat, i justifica, amb tota mena d’arguments, períodes aleshores discutits de la nostra història i fa un encertat panegíric de la llengua catalana.

-Fidel a Felip II i a les seves empreses, Despuig no tolera que hom pretengui identificar Espanya amb Castella.

El País Valencià


La poesia i el teatre

Tot i l’intens procés de castellanització que sofreix la València d’aquesta època, hi ha també unaproducció poètica en llengua catalana que presenta, en general, les mateixes característiques que a Catalunya.

            A València, l’intent de renovació italianitzant va ser dut a terme per Hug de Montcada (1478-1528). La seva obra representa la introducció a la Península dels metres italianitzants molts anys abans que ho fessin Boscà i Garcilaso.

            Al marge d’aquesta obra esporàdica, la influència de les formes medievals –Ausias March, Joan Roís de Corella- gravita d’una manera decisiva en la poesia culta del segle XVI.

Joan Timoneda


            Joan Timoneda, com a conseqüència dle moment històric en què va viure, té obres en català i en castellà.

            Com a autor en castellà, cal destacar que va ser l’introductor del gènere del conte o narració curta importada d’Itàlia, amb obres com Sobremesa y alivio de caminantes (1563),  El Patrahuelo (1567) i El buenaviso y portacuentos (1569). També va publicar quatre col·leccions de peces teatrals: ternario sacramental (1568), Las tres comedias (1559), Turiana (1564) i Ternario espiritual (1558), i, també, quatre opuscles de romanços: Rosa de amores, Rosa española, Rosa gentil i Rosa real (tots de 1573).

            En català és autor de dos “autos”: L’Església militant (1573) i El castell d’Emaús. Abans de Lope de Vega i de Calderón de la Barca, Timoneda ens presenta amb aquestes dues obres, un primer assaig del teatre al·legòric i teològic de la Contrareforma, que donaria lloc a l’”auto sagramental” castellà.

            La figura de Timoneda adquireix un relleu especial per la seva vinculació al Cancionero llamado Flor de enamorados (1562). Aquest cançoner, que reuneixe romanços, cançpns, endevinalles, lamentacions, i tracta temes d’amor o de llegenda, és bilingüe, com altres de la seva època, però és, de tots ells, el que dedica més espai a la llengua catalana: 54 peces sobre un total de 277.

            Molts dels poemes aplegats al caçoner es vinculen a la poesia popular: parteixen d’un “refrany” popular, que després és glossat.

            La primera edició del cançoner es presenta com una compilació anònima. A partir de l’edicio de 1573, el Flor de enamoradosapareix signat per Jaun de Linares que, per tractar-se d’un personatge desconegut, va motivar la consideració d’anonimat pel que feia al compilador de l’obra.

            L’anàlisi de la llengua del cançoner el situava, sense cap mena de dubte, a València, fet corroborat per la vinculació de l’obra als cercles literaris valencians de la primera meitat del segle XVI, pel que fa a les seevs característiques estètiques.

            Pensar el Flor de enamorados com una producció valenciana, i pensar que podia ser obra de Joan Timoneda, esdevenia una hipòtesi gairebé automàtica. Tiomenda va ser el llibreter-editor que va editar més cançoners de la seva època., segons ressenyen els biògrafs. La hipòtesi es verificava com a certa quan, el 1527, Lluís Fullana publicà dos documents relatius a Timoneda en què se li concedia el dret d’estampar el Flor de enamorados. De fet, per unes causes encara no prou esbrinades, nova ser ell l’editor del llibre, ni l’edició va tenir lloc a la ciutat de València; el llibre va sortir de l’obrador de Claudi Bornat, impressor barceloní. Timoneda havia editat un altre cançoner, el 1561, Sarao de amor, on el català quedava reduït a mitja dotzena de poemes. Fóra possible d’afirmar que la plataforma editorial valenciana ja no era propícia a un llibre on el català tingués una participaciço més abundant?

            L apregunta resta sense resposta,però, en canvi, queda ben clar que Joan Timoneda va ser el “compilador” o autor del Flor de enamorados.

            Els erudits han discutit l’”originalitat” de Timoneda. L’anàlisi de les seves obres denota l’apropiació, adaptació, refosa o paràfrasi d’obres d’altri. Ell aplicava a la literatura un criteri pragmàtic,que eliminava qualsevol preocupació d’originalitat, concepte que, de fet, no tenia encara gaire entitat a l’època. Timoneda escrivia i editava segons les oportunitats del mercat.

            Té menys escrúpols que mai en la utilització de materials d’altres autors quan elabora cançoners: barreja, llavors, poemes seus ik poemes de diversos autors, bo i donant un to unitari. Per això es pot dir que el resultat final de tot aquest procés, el total, és seu. Molts dels poemes del Flor de enamorados són, pròpiament, de Timoneda, però a ell li correspon, sobretot, el mèrit de la recopilació del caçoner.

            Vegem un exemple dels poemes recollits al Flor de enamorados:

                                   Só qui só, que no sí io,
                                   Puix d’amor mudat me só.

                                   Io crec cert que res no sia,
                                   o, si só, só fantasia,
                                   o algun home que somia
                                   que ve a alcançar algun do,
                                   puix d’amor mudat me so.

                                   Só del tot transfigurat;
                                   só aquell que era llibertat,
                                   i ara d’amors cativat
                                   me veig fora raó,
                                   puix d’amor mudat me só.

                                   Si só, puix que en lo món visc
                                   i a mi mateix avorrixc,
                                   i segons que discernixc
                                   veig lo que a mi em dóna passió
                                   puix d’amor mudat me só.

                                                                                              (ed. cit., p. 66)

La cort de Germana de Foix: Lluís Milà i Joan Ferrandis d’Herèdia


            La cort de Germana de Foix, que ja hem comentat com a factor de castellanització de la València del segle XVI, va intentar convertir-se, sobretot en època del seu tercer marit, el duc de Calàbria (1526-1536), en una cort renaixentista a l’estil italià. Al voltant de Germana de Foix pul·lularen nobles i burgesos, s’organitzaren balls, festes i representacions, es recitaren cançons i poesies.

            Lluís Milà (c. 1500- post. 1561) va descriure aquest ambient en el Libro intitulado El Cortesano (1561).

            L’obra, dividida en sis jornades i expressada a través del monòleg, constitueix una miscel·lània, plena de relats, peces en vers, canóns, peces teatrals, anècdotes picants i narracions procedents de Boccaccio.

            Per la seva forma, El Cortesano podria ser adscrit al gènere dramàtic: es podria considerar que tot el llibre no és altra cosa que un llarg monòleg representat pel propi autor. Hi ha qui ha vist en les escenes escrites en català una mostra del que hagués pogut ésser un autèntic teatre en la nostra llengua.
La intenció de l’autor és “burlar a modo de palacio”. En efecte, Lluís Milà es burla dels personatges de la cort de Germana de Foix i en retrata el seu galanteig, els seus defectes i les seves intrigues. Es pot dir que l’obra és una gran farsa o un conjunt de petites farses.

Es tracta d’una obra bilingüe: els criats i les dames parlen en català, la qual cosa dóna a l’obra un to realista.

A part d’aquesta obra, Lluís Milà va imitar, en castellà, Ausiàs March i sempre va mantenir una certa competència amb Ferrandis d’Herèdia.


Joan ferrandis d’Herèdia  (València 1480?- 1549)

Aquest autor presenta el doble vessant de poeta i dramaturg en català.

            La seva producció poètica és més aviat escassa, però d’un notable interès. En castellà va compondre peces religioses i profanes i en català sis poemes. Uns són de caràcter cortesà: com en el cas de Serafí i de Timoneda, prenen com a punt de partida formes tradicionals:

                                   Tant vos vull més del que mostre,
                                   i voleu veure quant és:
                                   que us vull tant, que no vull res
                                   que no sia vós o vostre.

            D’altres poemes imiten Ausias March: Tres coplas al modo d’Ausias March i en lengua lemosina. La seva poesia, doncs, està vinculada a una tradició medieval.

            Ferrandis d’Herèdia, que havia escrit com a obres teatrals Diálogo de una dama y un galán i Diálogo entre amo y mozo por mandado de una señora, va fer una important aportació al teatre català amb La Vesita, obra bilingüe.

            En tota l’obra hi ha ujna decidida voluntat satírica, aplicada al comportament de la noblesa reunida al voltant de la cort de Germana de Foix.

            A La vesita, obra que pot ésser qualificada de farsa, l’autor empra el castellà com a idioma predominant, parlat pels cavallers; el català, parlat gairebé sempre per les dames i criats i, en una proporció molt menor, elportuguès. L’ús del català no denota cap intenció pejorativa ni ridiculitzadora, com era el cas en d’altres obres bilingües de l’època.

            La Vesita se’ns presenta com una peça realista, però que no reflecteix la realitat críticament, sinó que es tradueix en una visió optimista del món.

            Tant l’argument com els personatges són tractats amb un cert grau d’esquematisme; d’aquí que aquests puguin arribar a esdevenir arquetípics de la societat valenciana de l’època.
            Aquesta farsa obtingué l’èxit, a causa, en gran part, de les al·lusions que contenia a personatges vinculats a la cort.

La despersonalització teatral a València


            Algunes de les manifestacions dramàtiques estudiades que es van fer a la cort de Germana de Foix insinuen un possible teatre valencià en català, que va ser anorreat per la situació sòcio-històrica indicada.

            La pèrdua de la llengua catalana, com a vehicle expressiu en el camp dramàtic, era evident ja en la mateixa cort de la reina Germana de Foix. En definitiva, la utilització del català era solament una concessió a l’afanu realístic de descripció d’un ambient. Fora d’aquesta intencionalitat realista, no hi havia lloc per al català ni els representacions dramàtiques de la cort ni en les festes de l’aristocràcia valenciana. El procés creixent de castellanització d’aquesta noblesa ho determinava.

            Pe`ro, a un altre nivell, la castellanització de la societat valenciana es manifestava en la pèrdua de les formes pròpies d’expressió dramàtica. Així, la introducció progressiva dels “autos” en l’àmbit de les representacions religioses, comportarà la desaparició creixent dels misteris tradicionals. La impossibilitat de desenvolupar els misteris autòctons –provocada per la nova política dels sectors contrareformistes de l’Església, que tendien a considerar les obres teatrals més com a mitjans de propagar una determinada fe que com a diversions edificants- permet parlar d’una tendència a la seva desaprició entre les acaballes del segle XVI i inicis del XVII. Una ciutat com València constituïda per diferents comunitats era per a l’Església zona bel·ligerant, on combatre possibles desviacionismes de l’ortodòxia i del dogma. Per tant l’expressió dramàtica és recuperada com a arma ofensiva d’implantació ideològica. És ben cert, també, que els dos “autos” en català de Joan Timoneda –escrits a instàncies de sant Joan de Ribera, capitost de la Contrareforma en terres valencianes- tenen tot el caràcter d’una ruptura amb la tradició dramàtica medieval. Però, alhora, vénen atrencar un procés d’evolució d eles formes autòctones, mitjançant la instal·lació oficial de les formes castellanes.

Font: CARBONELL, Antoni, ESPADALER, Anton M., LLOVET, Jordi, TAYADELLA, Antònia. LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES. pp.239-249) Editora i Distribuïdora Hispano Americana, S.A. (EDHASA). Barcelona, 1980.