divendres, de novembre 28, 2014

INTRODUCCIÓ A L'HUMANISME CATALÀ (dins LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES)INTRODUCCIÓ A L’HUMANISME CÁTALA

...alii canes, alii leones, alii arma aut cetera huius modi vel nobis vel ceteris regibus obtulerunt; certe nullum donum est quod magis exornet eum cui donatur immo adeo cum qui donat quam libri sapienciam continents. Quare vobis, Cosme noster, singulares quasdam gratias et agimus et habemus, quia non modo bibliothecam sed etiam dignitatem nostram famamque augetis.

Hi ha hagut qui oferia gossos, o lleons o armes o coses semblants a mi i a d’altres reis del món; cap present, però, no honora tant, no sols aquell qui el rep, sinó també qui el fa, com els llibres que contenen el saber. Per això t’expresso molt singularment el meu agraïment, car no sols augmentes la meva biblioteca, sinó també la meva dignitat i la meva fama.

Lletra d’Alfons el Magnànim a Cosme de Mèdicis, on li dóna les gràcies per un còdex de la traducció llatina de la Vida dels filòsofs  de Diògenes Laerci.

            Jordi Rubió i Balaguer: “Alfons el Magnànim i la reina Maria. L’espiritualitat,la voluntat i el caràcter en dos reis del Renaixement”, in La cultura catalana del Renaixement a la Decadència. Ed. 62, Llibres a l’abast, núm 17, Barcelona, 1964, p. 55.


Aspectes generals de la civilització renaixentista


            No és una tasca fàcil per a l’historiador resumir d’una manera concreta i amb un enfilall de causes i efectes el fenomen del Renaixement a Europa.

            En línies generals, l’única cosa que pot afirmar-se és que, al llarg dels segles XIV, XV i XVI s’esdevenen una sèrie de transformacions en les estructures econòmiques i de la vida social, política i intel·lectual, que fan que a tot l’àmbit europeu  es modifiquin lentament les preferències literàries, els cànons de les belles arts (escultura, pintura, arquitectura) i els gustos estètics; i que es modifiquin igualment, en una altra mesura molt més difícil d’avaluar, elements “macro-estructurals” tals com els costums socials, la religiositat popular i les relacions públiques.

            És cert que, al capdavall, la lenta transició de l’Edat Mitjana a l’Edat Moderna passa en un període que, poc o molt característic, reduïble a un sol fenomen (Burckhardt) o a tres etapes distingibles (Panofsky), constitueix un mòdul civilitzatori amb prou constants com per haver rebut, amb justificació, el qualificatiu de “Renaixement”. Ara bé: això no vol dir, com algunes reduccions mecanicistes de la qüestió han suggerit, que Europa passés, de la nit al dia, dels models medievals als models renaixentistes –essent l’Edat Mitjana, diríem, i el Renaixement l’alborada per als dies de l’època Moderna.

            Car hi ha, certament, uns fets polítics, urbanístics i econòmics, molt determinants, que faciliten alguna nova “actitud” de l’home renaixentista respecte al suposat prototipus de l’home medieval, però, almenys pel que fa a l’humanisme renaixentista –és a dir, pel que fa a les manifestacions escrites del Renaixement- s’ha de subratllar la primeríssima importància d’un fenomen elemental i de gran simplicitat històrica: allò que anomenem Renaixement en l’àmbit de les lletres i de les arts, és la conseqüència de l’afirmació, quasi a títol personal, i per part d’uns autors molt concrets, d’uns models estètics diferents dels que són propis de la tradició medieval cristiana.

            En aquest sentit, tres noms són insubstituïbles: Petrarca en l’ambit de les lletres, Gioto en l’àmbit de la pintura i Bruneleschi en el de l’arquitectura. I tal vegada una cita del primer sigui inequívoca per entendre aquest caràcter “artificial” –és a dir: voluntariós –d’aquest fenomen de “renovació”, “restauració” o “despertar” que solem anomenar Renaixement. Petrarca, efectivament, va escriure: “No hi ha cap dubte que Roma en tindria prou a conèixer-se a si mateixa per renéixer”.

            Això dóna una de les claus bàsiques per a la comprensió del fenomen cultural renaixentista: en primer lloc, el reconeixement quela civilització cristiana es troba en un moment crític; en segon lloc, i això és el més renaixentista de tot, la ferma decisió, per part d’uns quants homes dedicats a les arts i ales lletres, de retornar als models formals de la civilització antiga greco-llatina –les retes de la qual són arqueològicament presents a Itàlia -, amb la intenció de donar una empenta, una nova volada i una nova definició als continguts civilitzatoris en crisi. 

            És molt possible que, sense aquesta voluntat sovintpersonal de sinteitzar nous models culturals a partir de l’anàlisi dels models pròxims (que dóna un resultat negatiu) i dels models llunyans (que excita la curiositat i l’interès dels “rennovadors”), el fenomen global del Renaixement, escampat per tot Europa i d’una durada de tres segles, no s’hagués produït.

            Hi hagué, en aqjuesta actitud una presència delllegat cultural medieval? Sens dubte; ben inevitable, car els nous models culturals pretenien, generalment, d’oferir un aspecte contrapuntístic respecte als models medievals. Només cla pensar en l’estructura fonamental de la “Divina Comèdia” de Dant, on les idees s’acosten a la “modernitat” renaixentista,però on el marc és inequívocament medievalitzant.

            Per altra banda, i si deixem de banda l’àmbit d’allò que podríem anomenar “l’alta cultura”, resulta molt difícil de trobar senyals clars de cap ruptura pregona entre l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna. Gairebé podria aifrmar-se que els pobles d’Europa no vcan adonar-se de cap canvi civilitzatori radical fins a la Revolució Francesa de 1789 (i llavors el medi rural reaccionà violentament per conservar, encara, antics models que hi imperaven!):és a dir, fins que els ideals polítics forjats pels renaixentistes (Castiglione, Machiavelli), trobaren en les monarquies absolutes del XVIII i, finalment, en la construcció de l’Estat napoleònic el darrer ressò històric político-estructural.

            En canvi, pel que fa al camp de la cultura sàvia i científica és prou cert que els segles renaixentistes observen un canvi d’actitud fonamental, de gran repercussió.

            En l’àmbit de la concepció de l’univers, per exemple, la universitas medieval aconseguida per pensament crisità a l’Edat Mitjana és substituïda a poc a poc per la voluntat d’afirmació universal d’una sèrie de postulats com més va més racionalistes.
             
            Al Renaixement tot es fa discutible, i tot esquematisme serà rebutjat per simplista: la raó complicarà les coses, la discussió contrastarà les veus i les opinions diverses; i un camí que neix ambla disputa dels universals, al segle XIII, s’anirà obrint pas fins ala primera filosofia pròpiament racionalista de l’Edat Moderna: la filosofia de Descartes. Aquest, definirà l’existència de l’home a partir de la seva possiblitat de pensar: Cogito, ergo sum; ben diferent del punt de partença medieval de sant Agustí, que no es preguntava les raons que podien justificar la seva fe i, amb molta sinceritat per part seva, deia que creia precisament perquè creure no era raonable: Credo quia absurdum.

            Això mateix queda preparat i refermat per les importantíssimes descobertes en l’àmbit de l’astronomia. La idea que la terra era el centre de l’univers perquè hi vivia l’home que podia pensar o creure en Déu, resta desplaçada per l’evidència científica que és un planeta del sistema solar (Copèrnic, Galileu, Giordano Bruno, Tycho Brahe). La qual cosa, paradoxalment, converteix quelcom més “central” encara que la terra com a astre segons la ciència medieval, perquè ha estat un nou coneixement allò que ha canviat, des d’aquí, la visió i l’endreçament de l’univers sencer. Potser és aquest el veritable sentit “anti-teològic” quel’Església cregué veure en les noves descobertes científiques, per la qual cosa envià al captiveri o directament a la foguera els pertinaços i conseqüents homes de ciència del nou temps.

            De fet, la Naturalesa comença a descobrir-se en lloc d’ésser –com havia estat sovint el procediment meideval de connexió amb la Natura- inventada, i els pioners en aquesta activitat interrogadora de les lleis reals de la vida seran perseguits per part d’un poder i d’un discurs ecelesiàstic que es resisteix a perdre l’hegemonia que havia tingut, a nivell intel·lectual i també econòmic, al llarg de tota l’Edat Mitjana: la Contrareforma transformarà fins i tot un òrgan de defensa de l’ordre i els costums tradicionals, la Inquisició, en una veritable policia anti-ideològica, reaccionària i bàrbara.

            Ena quest sentit, doncs, bé es podria dir que la Unitat dogmàtica de totes les coses i tots els “sabers” que havia aconseguit imposar la teologia i l’Església medieval (la universitas al·ludida més amunt), es desdibuixà per deixar aparèixer progressivament una pluralitat de veus, d’opinions i d’actituds, totes centrades ara més aviat en la realitat humana i en la vinculació pràctica de l’home amb la Naturalesa (elevada per la plàstica tardomedieval i renaixentista a una exuberància desconeguda per la iconografia medieval). El desplegament de les ciències naturals que assolí el segle XVIII, en aquest ordre de coses i de mètode, s’ha de veure com la conseqüència d’una actitud insinuada i oracticada progressivament al llarg dels segles de transició que comentem.
            L’alquímia probabilística i casolana dels medievals deixa pas a una ciència que retorna a la lògica i la filosofia natural d’Aristòtil i es practica sobre bases racionalistes i sovint a favor d’utilitats immediates; si bé, a nivell popular, persistirà una gran afició a la bruixeria i l’endevinament esotèric; la medicina medieval impregnada de teologia o senzillament rudimentària deixa pas a una teoria progressivament científica de l’home: Vessali, Servet o Paracels, hereus i crítics de les teories d’Hipòcrates i Galè, procediran a l’anàlisi real, anatòmica i fisiològica, del cos humà. En aquest àmbit, la raó lliura una batalla, i tot sovint es veurà amoïnada pels defensors d’un order epistemològic tradicional, amb uns substracte més fideista que racional: Leonardo da Vinci coneixerà enacara la prohibició de l’estudi anatòmic del cos. Caldrà esperar l’aportació científica de Darwin, al segle XIX, per a trobar plenament instal·lada i socialment legitimada aquesta mena d’investigació desvetllada als segles renaixentistes.

            El poder secular i, sobretot, els diners d’una classe noble amb afany de trobar en la cultura un complement o una substitució del que ja no poden trobar en la religió ni els antics ideals cavallerescos, començaran a finançar (i aquest fenomen, val a dir, existeix a partir del segle XII), sense regatejar despeses, grans obres arquitectòniques, pictòriques o literàries: els Mèdicis a Florència, els Sforza a Milà, els Gonzaga a Màntua són famílies nobles que aconseguiran reunir al seu entorn els universitaris, artistes i homes de lletres més brillants del seu temps. Remarquem que Octavi August, a l’inici de l’època imperial romana, havia delegat en Mecenes, un cortesà, la responsabilitat de triar i protegir un conjunt de savis, artistes i literats que donessin a la cortg del Cèsar un relleu esplendorós: curiosa aliança entre el poder i la cultura, que trobarem reproduïda al Renaixement i en d’altres moments de la Història Moderna.

            En resum, una lenta evolució, afavorida en general per raons d’ordre polític i sòcio-econòmic, però gaire sempre protagonitzada per una intel·ligència desvetllada i afirmativa, transformarà tot l’estat de coses i la concepció de l’univers del món culte i l’obrirà a una nova perspectiva; amb un gran desig dels responsables d’aquesta transformació per projectar-se personalment i col·lectivament en el terreny de la Naturalesa i per assolir un paper rector en la construcció progressiva de la història.

            Diguem, per acabar amb aquests aspectes generals, que el fenomen renaixentista té un interès enorme si es mira pel costat de les conseqüències, alllarg de la història moderna, d’aquesta actitud. Car, evidentment –i sobretot atesa l’extracció o els vincles socials de “l’home nou” renaixentista-, el resultat més clar i perdurable de la crisi renaixentista és la convicció que els homes són els productors de la seva pròpia cultura, els responsables de la marxa de la vida quotidiana, i els dirigents de bona part dels afers terrenals. Amb això, volem significar que hi ha una sèrire de formulaicons culturals de tot ordre, posteriors als segles renaixentistes, que estanimpregnades del mateix convenciment que el món és governat i representat, a quasi tots els nivells, pels homes: aquesta és, com hem dit, la significació d’una filosofia racionalista com la de Descartes, que estableix l’hegemonia del pensament com a senyal d’essencialitat humana (“Penso”, i per això “sóc”): això mateix s’ha de veure al darrera de l’avenç científic i intel·lectual ininterromput que transcorre alllarg dels segles XVI i XVII fins arribar al segle de la intel·ligència (XVIII) i al segle del progrés industrial i tecnològic (XIX): això justifica la idea d’un Estat laic que s’estén per Europa arran de la Revolució Francesa; i això explica, al capdavall, la frase de Marx al 18 Brumari de Lluís Bonaparte: “Els homes fan llur pròpia història, però no la fan seguint llur franc albir, sinó condicionats per les circumstàncies amb què es troben directament, circumstàncies que existeixen i que transmet el passat”.

Humanisme i Renaixement a la Corona d’Aragó


            Parlar d’humanisme i renaixement a la Corona d’Aragó equival a entrar en una temàtica conflictiva i polèmica, amb l’agreujant que ha tingut la virtut d’afectar les més grans plomes de la nostra historiografia literària. El que s’imposa, per tant, és una actitud de prudència per tal d’assolir la desitjable fortuna en l’exposició d’una matèria certament complicada.

            És altament significatiu, al nostre entendre, observar que de Bernat Metge a Pere Miquel Carbonell, per exemple, els escriptors i traductors, els treballs dels quals informen el corrent humanista a la Corona d’Aragó, expressin la clara consciència de pertànyer a un nucli selecte, consegüentment reduït, fins a cert punt compacte, i poc, per no dir gens, conforme amb el nivell i l’alè cultural que els envoltava, aïllat i marginat alhora; i de ser, en darrer extrem, soliatris en un context desfavorable. Si observem la correspondència entre alguns autors o, si més no, els pròlegs a determinades traduccions de clàssics,la primera impressió que en traurem és la de trobar-nos davant d’escriptors que parlen sovint sobre problemes de l’ofici. I no solament de problemes tècnics –com, posem per cas, els que manifesta Jacme Conesa en arromançar les Històries Troianes(1367) i referir-se a la dificultat d’ensopegar amb un català digne per tal que davant del llatí no sigui axí com plom en esguart de fin aur –sinó, sobretot- tal era l’exigència humanistra, filològica alhora- de tots aquells derivats d’un nou plantejament del món, amb un llenguatge propi, provinent, en gran part, dels textos clàssics, i a la base del qual hi ha un model cultural, el de l’Antiguitat, que es presenta com una proposta ètica i estètica de validesa universal. Model que, endemés, cal estudiar i comprendre a fi i efecte de transformar la realitat segons les suggestions d’aquest aprenentatge.

            Sembla lògic, en principi, que qui s’expressa en un llenguatge diferent perquè els seus pressupòsits sorgeixen de posicions filosòfiques noves, només trobi redós i auditori entre aquells que participen d’idèntiques o semblants postures. Si a això hi afegim que el treball professional de la majoria dels anomenats humanistes els relacionava quotidianament a la Cancelleria o a més a més contactaven amb els clàssics –els amics de Petrarca- per llengua interposada- el llatí cancelleresc de la pràctica administrativa i diplomàtica-, comprendrem de seguida que tant la feina com la vocació literària –qui la tenia- ajudava a unir-los i separar-los també d’altres ambients cultes.

            Però a més a més se sentien aïllats, sense context. Nosaltres (els catalans) usàvam molt de barbària, dirà Pere Miquel Carbonell. Felip de Malla deplora l’estat actual dels estudis i, amb altra intenció, es consolava amb futuribles: Ja hagués jo ma primera etat en altre lloc despesa!, i no a Barcelona, on la gent s’educa ab tan grossa let.[1] Cert és que tots ells aspiraven a divulgar unanovetat, i el seu estat d’ànim podia dependre, com així era, de la recepció que les seves idees rebien; però també és cert que tots ells, almenys els més rellevants, començant per Bernat Metge van viure –i de quina manera!- ben inserits enla societat del seu temps. Volem dir amb això que és convenient no dramatitzar en excés les declaracions d’aquests homes de lletres. És bo de recordar que aquest sentiment que combina el menyspreu dels contemporanis, el fil directe amb el passat i la sensació de solitud dsitingida és una constant en Francesco Petrarca.

            Ara bé, afanyem-nos a consignar que això no significa que els nostres escriptors en fessin solament un tema literari. Les seves –i evidents- raons havien de tenir,quan tothom coincideix que l’humanisme no quallà del tot a casa nostra, i no aconseguí mai d’ultrapassar l’epidermis cultural. El que caldria esbrinar, deixant a paret els problems d’índole política que afectaran la Corona d’Aragó, és perquè no fou possible d’anar més enllà.

Els primers símptomes


            Com tot corrent que afecta la mentalitat i que, per tant, no esgota els seus efectes en un moment puntual de la història, es fa del tot impossible datar amb precisió quan es començaren a detectar símptomes palpables que responguin a les noves coordenades. Cal aleshores adoptar criteris més amplis –i no per això menys precisos: l’objecte ho fa inevitable- i parlar no de dates fixes, sinó més aviat de zones cronològiques.

            En aquest sentit, hom ha posat de relleu la importància decisiva que tingueren els anys compresos entre 1380 i 1400, època que comprèn els regnats de Pere el Cerimonió,s Joan I i Martí l’Humà; que cova tensions que en poc temps tindran enorme repercussió històrica i que recobreix el treball d’homes com Bernat Metge, Antoni Canals, Francesc Eiximenis o Vicent Ferrer.

            Hom ha destacat, al llarg de l’any 1380, dos fets prou significatius pel que impliquen de nou i revelador respecte d’una mutació intel·lectual. El primer ve donat per la decisió de Pere el Cerimoniós de cedir la seva biblioteca històrica al monestir de Poblet, panteó del casal de Barcelona. Si la donació ja és un fet remarcable per ell mateix, ho és molt més la idea que expressa el rei en el document que la conté, en afirmar que tota gesta, per molt valuosa i plena de glòria que sigui –i el rei estava convençut de pertànyer a un llinatge gloriós-, pot arribar a ser més gran i més gloriosa encara si qui l’explica ho fa en un llenguatge adient. Fins a tal punt la història depèn de l’historiador, que no s’està de declarar la superior posició de qui escriu la història per damunt de qui la fa, tot ik la seva plausible heroïcitat. No hi ha dubte que una asseveració semblant hauria escandalitzat el mateix Ramon Muntaner.

            Si el punt de vista que hom expressa sobre la història pot ser un element qualificador, tenint en compte la insistència dels humanistes en el tema, ho són tal vegada més els conceptes que hom manifesta davant l’Antiguitat. Una Antiguitat que entre les boires de la nostàlgia i les llums de l’arqueologia havia d’esdevenir model de perfecció. I per tal que això fos possible, la condició indispensable era tenir una clara consciència de la història, ben diferent, no cal dir-ho, dels plantejaments unívocs i lineals de l’Edat Mitjana. Però calia, també considerar com a superior i pletòrica la civilització que va escriure els textos que s’aplicaran a imitar. D’aquí els diàlegs amb clàssics com Ciceró o Sòcrates, les comparacions –funestes- ambla contemporaneïtat, i, conseqüentment, més d’una queixa; però d’aquí també l’expressió d’un admiratiu reconeixement. I és en aquest àmbit que adquireix importància la declaració de Pere el Cerimoniós sobre l’Acròpolis d’Atenes, considerant-la la pus rica jota que al món sia, e tal que entre tots los reys de chrestians envides lo porien fer semblant.

            És evident, però, que Pere el Cerimoniós, malgrat ser duc d’Atenes i Neopàtria, no fou un rei humanista. El que sí escert, en canvi, és que en confiar al seu secretari Bernat Miquel l’expressió d’idees que denotaven una posició diferent a la plenament meideval, Pere el Cerimoniós palesa la seva adhesió a formes de la nova sensibilitat; i el que és més important: a través d’aquests documents regis comprovem com en els ambients més elevats de l’organització estatal arrelen trets inequívocament humanistes, destinats, en principi, a exercir una influència poderosa.

Els centres culturals


            Sembla lògic que els primers trets humanistes coincideixin amb el regnat del Cerimoniós, i en el cercle dels seus funcionaris més rellevants, si tenim present que fou aquest rei qui organitzà l’administració dels afers públics d’acord amb una concepció de l’Estat ben semblant a la que caracteritza els temps moderns. I així, no es limità a refer l’aparell de l’Estat, sinó que encomanà a professionals competents l’expressió escrita d’una nova construcció político-administrativa. Sense abandonar aquesta òptica, bé podem dir que foren els escrivans de la Cancelleria els encarregats de crear –o de trobar, que a fi de comptes és el mateix- una llengua i un estil distints que expressessin la complexitat d’un Estat modern. Per la qual cosa, en la plasmació oficial de tot això, en els documents, es féu imprescindible la tasca de superar el caràcter merament funcional que tenien anteriorment. En aquest sentit, Pere el Cerimoniós fou el primer, a casa nostra, en intuir l’estret lligam entre poder i llenguatge, característica del tot insospitada en un monarca d’altres temps.

            La Cancelleria, doncs, esdevé un centre cultural de primer ordre. Conseqüència del que acabem de dir, i reflex també del pensament polític del Cerimoniós, és de destacar elpaper que la Cancelleria juga com a instància configuradora de la unificació lingüística que s’observa en la prosa catalana d’aquesta època, on, a diferència del que succeeix en altres llengües romàniques,presenta gairebé una nul·la fragmentació dialectal. Val a dir que aquesta tasca té un precedent exemplar en la figura de Ramon Llull. Quant a l’abast polític de la qüestió convé no oblidar la valoració que n’havia fet Ramon Muntaner i que el rei i els seus funcionaris semblen haver tingut en compte.

            Ara bé, mentre a la Cancelleria els trets humanistes ens porten, almenys en un primer estadi, majoritàriament a fonts llatines, l’interès pels escriptors grecs és la nota dominant de l’altre gran centre cultural de les acaballes del XIV: Avinyó. A la cort pontifícia –lloc de confluència de cultures, bàsicament de la francesa i la italiana-, ja aleshores plena de ressons petrarquians, i al voltant de Juan Fernández de Heredia, Mestre de Rodes (Munébrega, 1310/15 – Avinyó, 1396), es desenvolupa una intensa activitat entre els anys 1382 i 1396. Allí, l’autor de la Grant Crónica d’Espanya i els seus col·laboradors traduïren a l’aragonès les Vides paral·eles de Plutarc, fet que significà la seva reintroducció en el món cultural europeu; i una selecció d’arengues de la Història de Tucidides.

            L’interès pels grecs, en aquest cercle de traductors, no anava tanmateix acompanyat per una preocupació filològica similar a la que demostra Petrarca, per exemple. El mateix Fernández de Heredia mai no se’ns revela com un humanista complet. De fet, la tècnica emprada en traduit, tot traslladant el text del grec clàssic al demòtic, i d’aquí a l’aragonès, no és precisament un model que garanteixi elpreconitzta contacte amb els clàssics.

            L’altre gran centre es configura a Nàpols durant el regnat d’Alfons el Magnànim, qui n’és l’autèntic promotor. Convé tenir present que Nàpols no és solament un marc de capital importància per a la cultura catalana, sinó també per a la italiana. Cal recordar que a la fragmentada Itàlia l’humanisme no es difongué per la península amb idèntica fortuna a tot arreu, ans al contrari. Un crític tan prestigiós com Dionisotti afirma que Nàpols, exceptuant l’actiu període presidit per la figura del Magnànim, era, per als humanistes, una seu igual o pitjor que la majoria de les que es trobaven “enllà dels Alps”.

            Així doncs, mentre els grans poetes del XV s’hi relacionen, i al contacte italià deuen,en gran part, les variacions i les novetats de la seva poesia, humanistes com Lorenzo Valla, Giovanni Pontano o Leonardo Bruni escriuen i divulguen elpensament i la sensibilitat humanistes i renaixents a la cort del Magnànim. I com a conseqüència d’aquesta relació, homes com el secretari del rei Arnau de Fenolleda, Pau Nicolàs o Joan Olzina, tant en documents regis com en epístoles llatines, donen mostres acabades de l’humanisme estilístic.

El Llatí


            L’exponent més clar de l’humanisme a Catalunya el tenim en l’ús del llatí, i de les repercussions que això tindrà en la renovació de la prosa catalana, iniciada, de fet, pels mateixos funcionaris regis en traslladar les clàusules del període llatí als documents en vulgar. I això que és perfectament comprovable en els documents cancellerescos, on s’imposa el model ciceronià, ho és també en la correspondència entre els professionals de les lletres. La influència en aquest terreny de l’epistolografia italiana, bàsicament de Petrarca, és decisiva.

            Aquest és del llatí després de la total consolidació de les llengües romàniques com a llengües de cultura pot resultar a primera vista sorprenent. No ho és, en canvi, si recordem que el llatí, en el pensament lingüístic de l’època, i molt més després de les explicacions de Dante, és contemplat com el vehicle més acabat i perfecte que ha creat la intel·ligència humana. A aquesta concepció cal afegir el fet que l’epístola amb funció literària mai no havia deixat de ser llatina. Els nostres humanistes, emprant el llatí en la seva correspondència, practicaven, en realitat, un gènere literari, i se sotmetien a les seves regles.

            Ara bé, el postulat humanista no exigia només una realització formalment acurada, plasmada en un estil impecable, sinó que també requeria l’ús d’un llatí que els distingís.És a dir, el llatí dels humanistes no és una llengua polida i alhora arqueològica, no és un instrument que s’esgota en una única finalitat retòrica. El seu llatí ha de reflectir la seva pròpia novetat, l’esperit que els mou a escriure, i, a més  a més, en aquesta llengua, i ha de ser, per tant, viu, d’acord amb el diàleg que tot carteig pressuposa. Aquest llatí es contraposa, doncs, al vulgar, però també al dit gòtic dels medievals, i al clàssic. En aquest sentit, elllatí dels humanistes és, en bona part, més una re-creació que no una imitació pura i simple.

Les traduccions


            La mateixa sensibilitat que fa que trobin en el llatí la llengua adequada, i en l’Antiguitat el model delejat, els duu a posar a l’abast de cercles més amplis la literatura que despertava llur entusiasme.

            La majoria de les traduccions, amb tot, palesen quin és l’autèntic arrelament de la nova mentalitat, car els traductors són, normalment, lluny de la cura que demanaven els pressupòsits de la filologia.

            Així, el franciscà de Morella Nicolau de Quilis (doc. 1405-1444) en traduir per primera vegada Ciceró –De Officis-, ho fa amb una llibertat total, i no té cap inconvenient a intercalar-hi comentaris personals o fer observacions de tipus religiós o moral quan creu que el text pot crear algun dubte.

            No és aquest el cas d’Antoni de Vilaregut suposat traductor de les Tragèdies de Sèneca. Sembla que les interpolacions que hi ha en el text provenen de l’original, i en aquest sentit no són imputables al noble Vilaregut. Tanmateix, el fet d’acceptar-les com a part del text, posa en relleula manca d’una formació filològica completa, molt més enllà delperfecte coneixement de la llengua, com volia l’ideal humanista.

            Diguem finalment que la tasca dels traductors, en la mesura que suposa un esforç paral·lel al que feien els prosistes de la Cancelleria, com ha dit Martí de Riquer, serà també un vector influent en la renovació de la prosa literària catalana.

Els homes


            La biografia dels homes més significatius d’aquest període ens demostra que no hi hagué mai a Catalunya un autèntic nucli humanista, sobre el qual pogués pivotar una continuïtat que desemboqués en la plenitud del moviment. Alguns es formaren a Itàlia, d’altres, la majoria, s’empeltaren només dels trets més assimilables, d’altres, en fi, seguiren el ritme del temps, sense que mai no sorgís una figura o un cercle intel·lectual que pogués fer un paper semblant al de Petrarca. La Cancelleria, sens dubte, fou un importantíssim lloc de confluència: però, per la seva pròpia missió, no podia desenvolupar el paper d’un cenacle. D’altra banda, l’evolució política acabà d’impedir-ho.

            Així doncs, al màxim que podem aspirar globalment és a apreciar-hi detalls que ens asseguren, sik més no, una favorable recepció de les idees humanistes vingudes d’Itàlia, i que a partir del Magnànim seran cada vegada més visibles. Ara bé, la literatura catalana, en el seu conjunt, continuarà depenent de la tradició rebuda, i el vessant pròpiament humanista, llevat d’escasses i brillants excepcions com Bernat Metge i Roís de Corella, no tindrà en les obres de creació un influx decisiu.

            Un exemple típic del que hem dit fins ara és el de l’orador àulic Felip de Malla (Barcelona, vers 1370-1431), autor d’un llarg tractat ascètic titulat Memorial del pecador remut, escrit cap als anys vint del segle XV. La seva mentalitat és plenament medieval, tot i que la seva considerable biblioteca ens mostra que els títols que la formaven podien permetre idees més aproximades a la dels humanistes, d’haver llegit amb altres ulls. En l’entortolligada prosa de Malla els trets humanistes fan tota la impressió de deure’s més a la coincidència que nopas a una voluntat explícita i cercada.

            Ben diferent és el cas del mallorquí Ferran Valentí (m. 1476) qui es formà a Itàlia i mantingué contactes amb personatges de la categoria d’Antonio Beccadelli, el Panormita. Valentí és l’autor d’una versió força encertada de les Paradoxes de Ciceró, datada cap al 1450, i un orador notable. Rubió ha posat en relleu el fet que Valentí sigui el primer humanista que intenta d’aplicar de forma conscient els recursos llatins a la llengua catalana, per tal d’embellir-la. Així tot, el que ara i aquí ens interessa remarcar, per damunt de tot, és el seu Pròleg a l’esmentada traducció, car, com ha dit Martí de Riquer, ve a ser “el més esquemàtic precedent que tenim d’un assaig d’història de la nostra literatura, comparable en això al Prohemio del Marquès de Santillana”.

            Vegem-ne un interessant fragment:

Mols són estats dels passats doctíssims e sapientíssims, los quals veent alcunes doctrines estar amagades e secretes per ignorància de la lengua o idioma en lo qual eran stades posades per lo inventor o componedor de aquellas, la manifestació de les quals, si en lengua o parlar intel·ligible fossen tornades, fóra cosa molt aprofitable a molts; e per açò moguts, volgueren pendre tant treball en si e càrrech no poch en transferir aquelles en idioma o parlar entès e conegut a aquells per los quals tal traslació feta era. Aquesta matexa cosa han seguida los moderns e moderníssims, posant e transferint molts llibres e obres de una lengua en altra, que per raó que poguessen a molts valer e aprofitar (...)

Però yo.m sent en quant varat o allenegat de aquell terme en lo qual era mon propòsit en lo principi anar e pervenir, e per ço la entench retornar e dich lo nom de aquell pare e preceptor meu, ço és Leonardo de Areço, home insigne, glòria e honor de la lengua toscana; e per tant que tu no ignores lo que damunt és stat dit de transferir de lengua vulgar e materna en lengua latina, sàpies que aquesta obra és aquella, si vista la hauràs o legida, la qual se scriu e.s conte Història de Giscart e de Gismunda, los quals ab quants duptosos passos foren deduïts e portats a tal mort cruel e piadosa.

            Veges més avant, pues del nostre preceptor havem parlat, lo que ha fet aquella gran trompa de vulgar Poesia Dant Aldagier, per ensenyar e erudir lo vulgo e popular, lo qual comunament és ignorant de lengua erudita e latina. Mira, aprés de aquell, lo gran poeta laureat com ha volgut moralitzar en la vila de Arca, no pas en lengua latina, més materna e vulgar; e si més avant pensaràs, veruàs lo seu dexeble en qual idioma haurà posada la Fiameta e Corvatxi. ¿Què diré de aquell Ceco d’Ascoli, agre e dur repreenedor de vicis, lo qual en vulgar ha parlat, interposant grans sentèncias plenas de gravitat e moralitat? E perquè no oblit los de nostra nació catalana, guarda Arnau Daniel, quant és estat subtil e ple de sentència en son rim e prosa vulgar. (...)

            Aquest lo qual totes aquestes coses ha fetes e acabades, és stat lum, glòria e honor de la gran illa bal·lear, doctor e maestre sobre tots los altres (...), mestre Ramon Llull, nat per claríssims parents e per virtuts fet noble,les quals són vertades e indubitat mijà de nobilitat havedora e conseguidora. Aquest ha volgut tantes e tals coses en lengua vulgar e materna tractar e deduir, jatsia per donar a molts antendre e a aquells ensenyar, haja en altres lengües tal doctrina scrita e posada.

E per què veges los propinqües a nostra edat,pensa lo que ha fet En Bernat Metge, gran cortesà e familiar real, en la gran Visió e Sompni per ell compost, part del qual veure pots enla primera Qüestió Tosculana, e part per lo Bocatci recitat e narrat.Mira com fonch transferit lo Troyà, e Valeri, e Boeci, e Sèneca moral, Yosopho, Lívio e los Grans fets hebreus; e a  la fi aquells Officis de Ciceró romà per aquell religiós i prudent hom enla ciutat de Barcelona, frare de la orde de menors, maestre Nicolau Quiris, los quals Officis, segons foren lliurats per lo componedors de aquells, Tul·li, yo a vosaltres de món poder he declarats, e perquè éreu ignorants de lengua latina, e yo no molt doctrinat en aquella, no he pogut les subtilitats alí tocades ensenyar o declarar, segons fóra dèbita cosa e pertanyent, per la qual cosa vosaltres, de mioïdors, sou romasos ab gran set e aviditat de aconseguir la veritat de molts passos los quals sots dubte romasos éran. (...)

E per tant, segons mon arbitre e poca intel·ligència mia, seguint aquells majors damunt recitats e infinits altres (...), yo Ferrando Valentí, inerudit e dexeble dels dexebles, he posada e transferida aquesta petita obreta de Tul·li, gran en sentència, de latí en vulgar materno e malorquí.

                                                                       (ed.cit. pp. 35, 38 i 41-43)

            Com hem pogut comprovar, Ferran Valentí fa un decidit elogi de la tasca dels traductors, començant per sant Jeroni –lum e claredat de sciència-, tot considerant especialment el rellevant paper desenvolupat en la transmissió de les idees. Respecte de les traduccions de vulgar en llatí, cal tenir sempre la voluntat d’ennobliment que Valentí hi destaca. Així, parlant del seu mestre Leonardo Bruni escriu: “E més avant alcunes coses posades per lurs inventors en vulgar ha volgudes en lengua latina transportar, no per voler aquelles amagar als ignorants tal art, mes per major auctoridat donar a tal invenció e història. Aquest és el cas de la novel·la de Guiscardó e Ghismonda de Boccaccio i que l’Aretí posa en llengua llatina.

            Quant als escriptors en vulgar esmenta Cecco d’Ascoli (1269-1327), astròleg i moralista tocar de gravetat, i tan sever que arribà a dir quela imaginació poètica era per a ell tan banal com el cant de les granotes,i el trobador Arnaut Daniel (...1180-1195...). L’entrada del primer en aquesta relació pot ser deguda a la presència italiana en la seva formació, tot i que desconcerta un xic la cita de Cecco d’Ascoli quan podia haver recordat noms més representatius i autors de millor poesia dins l’stilnovisme como Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti o Cino da Pistoia. Pel que fa al trobador, el que sorprèn és que el consideri de “nació catalana”. La vida  d’Arnaut Daniel el fa néixer a Ribeirac (Dordonya), i res no ens indica que fos de nissaga catalana, que és l’altre accepció del terme.

            Pel que fa a Dante, Petrarca o Boccaccio, no cal que ens entretinguem assenyalant el seu influx en la literatura catalana medieval. En el text de Valentí cal remarcar que en la Divina Coomedia de Dante es troba l’origen de l’afirmació que converteix Arnaut Daniel en prosista, fet que hom sol resoldre actualment de forma decididament negativa. De Boccaccio cita la Fiammetta i el Corbaccio, ambdues molt difoses a Catalunya i traduïdes al català. La primera per un anònim admirador i la segona pel mercader de Barcelona Narcís Franch, a les darreries del segle XIV. El que és curiós, en relació a Boccaccio, és que esmenti i elogiï tan abrandadament Leonardo Bruni (1370-1444) només com a traductor de la novel·la de Boccaccio i no com a historiador. Si no la història i la manera de fer-la, sembla que el “mestre d’historiadors”, el que primer féu la història de Florència, i mestre de Margarit, li inculcà tal vegada l’amor a la llengua materna que Bruni defensà repetidament i de forma significativa en els Dialoghi ad Petrum Histrum. Petrarca, que apareix sota la fórmula corrent entre els nostres humanistes de “poeta laureat”, és apreciat com a moralitzador, cosa freqüent entre els nostres escriptors de l’època, que primaren aquest aspecte per damunt de les repercussions líriques que estava destinat a tenir. De fet, és una prova més de l’escassa incidència del petrarquisme líric a Catalunya.

            Quant als catalans és de consignar el reconeixement tan expressiu de l’obra de Ramon Llull i el judici tan psoitiu del Somni  de Bernat Metge. D’altra banda, demostra ser un bon crític, quan esmenta la provinença de bona part del llibre de Bernat Metge.

            Fixem-nos finalment en un fet d’entrada paradoxal i que fins i tot a hores d’ara resulta molt difícil d’explicar. Valentí alllarg del text destaca i constata l’existència d’un pregona unitat cultural catalana, que va del balear Llull al barceloní Bernat Metge i al avlencià Quilis. Així i tot, declara al final del Pròleg que l’escriu en “vulgar materno e malorquí” quan en realitat no hi ha cap tret que diferenciï la seva traducció de les Paradoxes de qualsevol text que escrivien els autors de l’època, fossin d’on fossin, i que s’ajustava a les característiques normatives –diríem avui- abans i amb idèntiques característiques, el valencià Antoni Canals, en traduir l’anomenat Valeri Màxim, destinat als consellers de la ciutat de Barcelona, diu que l’ha traslladat del llatí en nostra vulgada llengua valenciana, jatsesia que alguns l’hagen tret en lengua catalana. Com des del punt de vista de la llengua escrita no hi ha cap diferència, com interpretar semblants mots?

            Martí de Riquer, sense gaire convicció, segons confessa,pensa que pot ser perquè hi ha un “autèntic particularisme, diguem-ne regnícola”. Joan Fuster, bastant més dur, i pesant, sens dubte, en casos més recents, diu: “Trobe que aquesta afirmació és literalment inversemblant en la ploma de Canals. No podia fer-la sinó ofuscat per un patriotisme particularista tan fort, que li paralitzés el sentit comú”.

            Al nostre entendre,una via de solució podria venir per la part de la pronúncia, si suposem –i tot ho indica- que el català de Mallorca i València era ja considerablement distint del que hom parlava a Catalunya. Ara bé, és del tot cert que això no pot tenir cap reflex en un llibre. Pot tenir-lo, en canvi, en un aspecte tan indissociablement lligat al llibre i tan essencial al llarg de l’Edat Mitjana, com és la lectura d’un llibre. Els “oïdors” de Valentí és obvi que oïen mallorquí, i els de Canals valencià. La declaració de Canals –i aleshores queda en segon terme el seu, d’altra banda ben plausible, exarcebat localisme- podria ser explicada com una mena de “captatio benevolentiae” imposada pel dubte d’aquell que malgrat proposar-se d’escriure segons les normes més generals, dicta, parla i escolta llegir amb notables diferències.

            Jeroni Pau, barceloní (m. 1497), familiar del papa Alexandre VI, és considerat per Menéndez y Pelayo com el primer hel·lenista de la península. De formació jurídica i amplis interessos, escrigué de jove un tractat de geografia i col·laborà en treballs de recerca històrica amb el seu cosí Pere Miquel Carbonell. Jeroni Pau és l’autor de diversos epígrames en llatí, i també d’epístoles, de les quals només se n’ha conservat una de dedicada a Barcino (1491). La seva preocupació per la puresa idiomàtica, tan típica dels humanistes, es palesà en l’ampliació de les Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols que Bernat Fenollar féu el 1490.

            Molt més important és la personalitat del cardenal i bisbe de Girona Joan Margarit (Girona, 1422- Roma, 1484). Provinent de la petita noblesa, s’educà a Bolonya on cursà estudis de Dret, i alllarg de la seva vida dugé a terme altes missions polítiques i diplomàtiques, tant al Principat com a Itàlia, on jugà un destacat paper en la regulació de les relacions entre el Papat i Ferran el Catòlic. Joan Margarit i Pau, sens dubte, l’erudit de més categoria que va donar l’humanisme a Catalunya. En ell l’assimilació del que fou el moviment a Itàlia,el dugué a insistir en allò que de més intel·lectual implicava l’humanisme, i així, per exemple, intentà de fundar a Girona un Estudi General,projecte que, tanmateix, fracassà.

            La seva obra més rellevant és el Paralipomenon Hispaniae, que suposà l’aparició de la historiografia erudita a la Península. Margarit hi fa un crítica rigorosa de l’obra d’historiadors que l’havien precedit,i historia des dels orígens fins a l’època d’August.

            Margarit ha estat un historiador polèmic, pel que fa a la idea motriu que expressa en la dedicatòria adreçada als reis catòlics,on celebra la unió de les Espanyes Ulterior i Citerior: Vegeu-ne uns fragments, ben clars al respecte, en la traducció que en féu Robert B. Tate (Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona. “Biblioteca de Cultura Catalana”, núm 18. Curial, Barcelona 1976, pp. 288-290):

En pujar al tron dels vostres pares i progenitors heu tornat amb el vostre llaç matrimonial a les Espanyes Citerior i Ulterior aquella unitat que des del temps dels romans i dels visigots havia perdut (...) El meu designi sorgeix del pur amor a la meva pàtria, a la qual voldria donar una esplendor merescuda; i em lau que aquest assaig arribi justament al temps en què l’Espanya d’Hèrcules i d’Hannibal, de Trajà, d’Adrià i de Teodosi, sembla que ressuscita i surt a una nova i immensa llum, sereníssims Prínceps,sota el sol radiant de la vostra activitat i enginy.

            Tate creu que les interpretacions polítiques de sigen negatiu són fruit dels prejudicis dels historiadors noucentistes, i que, en qualsevol cas, “la visió històrica dle bisbe no havia sofert cap castellanització arran del casament recent, sinó una amplificació no estranya a la política posterior de Ferran el Catòlic, i per tant aragonesa”.

            Per altra banda, elpropi Tate ha remarcat que la intenció que guiava Margarit era la de dotar Hispània d’un passat brillant com el que gaudia Itàlia. És evident, tanmateix, que a Itàlia la idea duia aparellada una referència importanta la modernitat, i que en la ploma de Dante i Petrarca significava una crida a la unitat nacional, tot i el reconeixement de la diversitat (Dionisotti). I aquesta concepció que pressuposa la unitat històrica que es fa amb els romans i es recupera amb la “reconquesta”, té, al nostre entendre, un antecedent de primer ordre en l’obra de Flavio Biondo Italia Ilustrata. Creiem, doncs, que ultra la de Bruni, tan esmentada per Tate, hauríem de tenir en compte la de Biondo –a qui Coll i Alentorn suposa que conegué Margartit a Màntua als voltants de 1459- i veure també en la noció d’unitat retrobada no solament una posició ideològica, sinó sobretot una idea amarada de principis humanistes, conseqüència de la seva lectura del passat recuperable.

            Esmentem finalment el barceloní Pere Miquel Carbonell (1434-1517), home imbuït d’aspiracions humanistes que mai no assolí del tot. Carbonell,, mediocre poeta, és l’autor d’un De viris ilustribus catalanis, galeria de personatges dignes de menció, tan cara als humanistes. Com a historiador va escriure unes Chròniques d’Espanya que, a despit del seu privilegiat càrrec d’arxiver, no són gaire més que una refosa de la Crònica de Sant Joan de la Penya i de la del Cerimoniós,plenes de digressions no sempre amenes i interessants. A ell devem, per altra banda, la introducció de Bernat de Septimània en la nostra historiografia. Com ha explicat Coll i Alentorn, el coneixement, que té com a font l’humanista Biondo, li venia del seu parent Jeroni Pau, i li seria confirmat posteriorment per la lectura de Bartolomeo Sacchi, dit el Plàtina.

            Pere Miquel Carbonell, també col·lecionista i cal·lígraf, sobresurt en un aspecte que els humanistes preuaren i convertiren en un toc d’exquisidesa: la bibliofília.

La manca de context


            La citació que encapçala aquest capítol palesa quins eren els sentiments que el llibre despertava. Ara bé, el cas de Pere Miquel Carbonell ens sembla perfectament il·lustrador del que fou l’humanisme a casa nostra.Perquè si bé és cert que una biblioteca consistent i amorosament cuidada informa molt positivament sobre el seu posseïdor, també és del tot cert que la bibliofília no deixa de ser una manifestació absolutament aparent i superficial en el si d’un moviment molt més ampli i ambiciós –totalitzant-, com és l’humanisme, si qui col·lecciona llibres no en fa el destinat ús intel·lectual. En aquest sentit, l’exemple de la biblioteca de Sant Miquel dels Reis, fundada pel Duc de Calàbria, al País Valencià, és també significatiu: es tracta d’una de les biblioteques més importants d’Europa, i alhora una de les més estèrils. I és que, en realitat, es fa difícil de negar que l’interès per les lletres no sigui, com ha escrit Joan Alsina, un “interès superficial i una mica sospitós”, quan de la biblioteca “no en surt cap fruit”.

            El model cultural dominant alllarg dels segles XIV i XV prové del més pregon rerefons feudal. Les variacions o, fins i tot, les novetats que hom pot apreciar-hi no són altra cosa que la normal transformació d’una construcció imaginària perfectament estructurada i fixada a mitjan segle XII. El que la literatura catalana reflectia prové de l’entrellat cavalleresc, i la realitat tracta d’ajustar-s’hi –és a dir, aquest perviu sense quela dinàmica històrica aporti res de fonamental que comporti una alteració en la representació mental de la societat, la qual, no ho oblidem, forneix les coordenades culturals.
            La lírica prou bé que ho demostra, aliena –excepte els inevitables trets- als canvis produïts a Itàlia. La prosa en dóna mostres esporàdiques. L’arquitectura no se’n fa cap ressò. En pintura, els darrers estudis han demostrat que els grans pintors catalans de l’època ignoraren un concepte tan decisiu com és la perspectiva, en els cànons pictòrics del Renaixement.

            Sostreure’s a la dinàmica aclaparadorament quotidiana de l’ambient cultural fou absolutament impossible. Bernat Metge no pogué fer-ho. Distant i conformat alhora, ironitzà:

                                               E no.us vulhats traure susany[2]
                                               si no.y vesets rima soptil
                                               car ignorant suy del stil
                                               dels trobadors del saber gay.

                                                                                  (ed. cit., p. 26, vv. 22-25)
            En escriure el Libre de Fortuna e Prudència, tanmateix, se sotmetia a conceptes literaris forjats més de dos-cents anys abans.

            Però mentre Bernat Metge s’entusiasmava amb Petrarca i assimilava els nous corrents, Francesc Eiximenis escrivia incalculables pàgines d’acord amb el ritme cultural majoritari a la Corona d’Aragó, ben lluny de vel·leitats humanistes. Igualment podem dir de fra Vicent Ferrer, que, en insistir en l’Anticrist i explicar històries amb els miracles més espectaculars, es col·locava als antípodes del “ço que veig crec e del pus no cur” del barceloní. I si Nicolau de Quilis considerava un vici la “curiositat, ço és... gran ànsia de saber”, no és difícild e trobar en Vicent Ferrer declaracions semblants, i molt més contundents. En el sermó dedicat a Sant Jeroni, on refà molt a la seva manera la visió que tingué el sant,podem llegir el següent:

                        E aprés dix [sant Jeroni, en alçar-se davant tots els qui assistien al seu enterrament] que havia vist Jesuchrist, quil’havie apellat, e li havie dit: “”Tu, de quinya condició és?” E ell dix: “Só cristià”. Jesuchrist dix: “Fals dius, que ans és ciceronià, car no has curat d’apendre ne studiar sinó en lo libre de Ciceró, e devies studiar en la santa Bíblia”. [...] E açò li deye Jesuchrist per com studiava en lo libre de Ciceró, e diu que féu-lo açotar fortment, e llavors sent Jeroni féu sagrament que jamés studiarie en tals libres de philosofia, mas en la santa Bíblia, e açò recomptà als qui.l volien soterrar, e mostrà’ls la spalla sua, tota açots. [...] E axí vosaltres qui stduiau devets studiar la santa Bíblia e lexar totes altres sciències.

                                                                                   (Sermons, cit., IV, pp. 85-86)

            Davant posicions com aquesta, el tan esmentat escepticisme d’homes com Bernat Metge se’ns demostra l’única posició raonable.

            Anselm Turmeda, Ramon de Perellós, els antecessors de March, i pràcticament la resta d’autors dels segles XIV i XV, continuen fent una literatura deutora d’impulsos anteriors. I un autor com l’anònim del Curial es creurà en l’obligació de justificar les espurnes novedoses davant d’un públic del tot acostumat als cànons tradicionals. I així l’instruir+a, i dubtarà al mateix temps de la seva capacitat per reeixir en l’escriptura a causa de les transformacions e poètiques ficcions que la matèria li imposava.

            Abans hem esmentat Avinyó com a centre cultural, i valorat la tasca dels traductors a les ordres de Juan Fernández de Heredia. Aquest traduí els clàssics –ja hem dit com- i es fa impossible parlar de l’humanisme a la Corona d’Aragó sense referir-s’hi. La seva formació com a home de lletres, així i tot, demostra que el seu univers mental no té cap punt de contacte amb el d’un escriptor com Bernat Metge, i no diguem com Petrarca. Martí de Riquer, en un article indispensable sobre el tema, hoil·lustra amb aquest fragment de la Gran Crònica d’Espanya que tracta de la lactància d’Hèrcules:

Et dize la ystoria que porque la muller del pastor no havia leche, que [a la criatura] la fizieron nodrir a una cabra, segunt dize Dante en El libro del Infierno, a la qual cabra dixieron Comedia...

            L’embolic és certament considerable.

            En la convivència de els dues mentalitats, la humanista no pogué vèncer el caràcter minoritari del seu naixement. A l’època de la consolidació de les cultures nacionals, la Corona d’Aragó segueix el seu propi ritme i poc importa que els primers detalls humanistes apareguin cinquanta anys abans que a França i cent anys abans que a Castella. Així, al llarg delperíode que abraça el 1380 fins a mitjan segle XVII, els qui seguiren els studia humanitatis i, uniren,per tant, a una visió del món uns coneixements científics i desenvoluparen una activitat professional lligada al món de les lletres, o bé emigraren o bé es refugiaren en l’reudició.

            Fou precisament a través d’alguns immigrats il·lustres com Lluís Vives o el també valencià Joan Martí Població que arribaren els primers ressons erasmistes als Països Catalans. València fou la part que rebé amb major promptitud i millor predisposició les doctrines del neerlandès, fàcilment rastrejables en escriptors com Pere Joan Nunyes o Pere Antoni Beuter. Així i tot, els erasmistes foren ràpidament boicotejats en els estudis universitaris per obra del rector de la Universitat de València Joan de Salaia, mentre d’altres com Jeroni Conques, que traduí el Llibre de Job, seguint la idea d’Erasme de posar la Bíblia en vulgar i que a València propugnava Frederic Furió i Ceriol, foren perseguits per la Inquisició, que tant en el cas de Conques com en el de Vives, hi afegia la percaça antijueva.

            A Barcelona –que vivia aleshores una “fase provinciana”, segons ha escrit el pare Miquel Batllori- Erasme quallà en el reduït cenacle que girava a l’entorn de Miquel Mai. Mai s’havia format en el cercle dels gramàtics que introduïren les idees de Nebrija,ik en el qual destaca Martí Ivarra. Tant Mai com els seus col·legues Vicenç Navarra i Rafael Joan fan tota la impressió de pertànyer a un grup reduïdíssim, al qual no arribà la repressió inquisidora gràcies als llocs de privilegi que ocuparen. Ateses les missions que duien a terme a la cort de l’emperador Carles V, el que hom destaca en aquest conjunt d’homes, sobretot en Mai, que fou ambaixador imperial a Roma, és el vessant polític de l’erasmisme.

            Des dle punt de vista religiós, i quant a la devotio moderna, que suposa una vida espiritual més reflexiva i metoditzada i alhora un conatcte directe amb Déu, trobem a Catalunya la irradiació pròpiament erasmista que parteix de Montserrat a principis del segle XVI, i al mateix temps, amb més d’un creuament,la via lul·liana amb obres com l’anònim Spill de la vida religiosa o el Liber creaturarum seu liber de homine del metgei professor de la universitat de Tolosa Ramon Sibiuda.

            Mentre els erasmistes més significats vivien de grat o per força a l’estranger, els que a la València del XVI preferiren seguir la línia rigorosament dictada per Salaia, no assoliren tampoc mitjançant la seva moderada pràctica humanista la plenitud d’una irrupció cultural prou àmplia.

            Les majoritàries queixes per la manca de protecció que rebien són paral·leles a les lamentacions per l’escàs interès que despertaven, i el que és, en definitiva, el mateix, per les escasses possibilitats d’incidir en la dinàmica cultural del país.

            I és que, a més a més,i en perfecta lògica i concordança amb el dominant model cavalleresc del XV, el model humanista que s’imposa al XVI no és el de l’intel·lectual pur, amb un status propi, sinó el que coincidia, en els seus trets bàsics, amb la normal evolució del model medieval: el model del cortegiano. Un humanisme no especialment inclinat a la filologia, de minsa vocació filosòfica, àulic, cortesa i dilettante, sotmès al poder polític i guiat per la Teologia. Aquest fet é sparticularment visible en el grup format a l’entorn de la cort del duc de Calàbria. La literatura en llatí que produeixen ve a ésser, globalment observada, un immens exercici retòric.

            L’última mostra d’aquest humanisme a mig forjar la tenim en l’obra del valencià Vicent Mariner d’Alagó (m. Madrid, 1642), autor de més de tres-cents cinquanta mil versos grecs i llatins, tan pulcres com mediocres, i traductor al llatí dels anomenats cants d’Amor d’Ausias March. El gest, prou eloqüent pel que té de requalificador de classicismes, enfonsa el darrer humanisme en la total i més general decadència.

Antoni Canals (València 1352? – 1419)

            L’obra del dominicà Antoni Canals, deixeble de Vicent Ferrer, traductor de textos llatins al català, alguns per encàrrec del rei Joan I, i inquisidor general del Regne de València per encàrrec de Martí I, pot ser considerada com la més important dels inicis de l’humanisme català, després de la de Bernat Metge. Antoni Canals i Bernat Metge són contemporanis de Francesc Eiximenis. Ara bé, encara que tots tres s’enfrongten amb una mateixa problemàtica política i religiosa –en aquest sentit cal tenir present, a les acaballes del XIV, principis del XV, una certa crisi espiritual, que tendia cap a l’escepticisme-, les seves actituds projectades en l’escriptura palesen tres concepcions diferents del món. La d’Antoni Canals podria situar-se en un lloc intermedi entre la concepció del món encara plenament medieval, en el cas d’Eiximenis, i la bàsicament humanista de Bernat Metge. En efecte, Antoni Canals no va aconseguir gairebé mai bandejar la càrrega medieval deguda a la seva educació i formació religiosa i teòrica; però, d’altra banda, en adonar-se del canvi d’època, va comprendre que, si volia comprendre la tendència a l’escepticisme pròpia d’aquest canvi, no podia blasmar els clàssics, sinó que els havia de tenir en compte. Ens trobem, de fet, amb un autor que encara posa la seva obra, com Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Eiximenis o Vicent Ferrer, al servei del seu apostolat i en això resulta tenir encara una concepció medieval de l’escriptura. El caire més pròpiament medieval de la seva producció queda reflectit, sobretot, en les obres místiques, entre les quals cal destacar el tractat De arra de ànima, traducció d’una obra d’un monjo francès de la primerameitat del segle XII; la Carta de sant Bernat a sa germana(versió feta entre 1396 i 1410), el Tractat de confessió i, sobretot, l’Escala de contemplació (1398-1400), un tractat sobre la vida contemplativa, dedicat al rei Martí i que constitueix la seva obra més important.

            Les traduccions de clàssics empreses per Canals prenen un cert relleu en relació amb el primer renaixement català. Tanmateix, no és vàlid establir una divisió gaire radical entre les obres místiques de Canals i les seves versions dels clàssics, ja que tots dos tipus d’obres responen a la mateixa finalitat apostòlica. Fins i tot en les traduccions dels clàsics, Canals manifesta la seva visió cristiana de la vida en aquells espais on la veu de l’autor pugui fer-se sentir –recordem que la fidelitat als textos clàssics no permetia ja cap mena d’intromissió-; així doncs, pel que fa a les traduccions, seran els pròlegs el lloc de la seva paraula, i, per tant, on podrà expressar el seu pensament sobre allò que ha traduït i sobre l’estat moral del moment.

            Com a traductor, destaquem les versions catalanes següents: Llibre anomenat Valeri Màxim  -versió del Dictorum factorum providentia de Sèneca- val a dir que Canals és la figura més important del senequisme a Catalunya, i que Sèneca va ser molt divulgat a Catalaunya a la segona meitat del segle XIV, segurament perquè els eus punts de vista no es trobaven gaire allunyats del cristianisme-, i el Raonament fet entre Escipió l’Africà e Hanníbal, versió de l’Àfrica de Petrarca, amb passatges manllevats a autors clàssics. Aquesta obra, pel que fa a l’estil i a la construcció de la frase, constitueix una mostra característica de la literatura classicitzant d’aquesta època.

            Vegem-ne un fragment del primer capítol:

Cum Aníbal vehé lo gran poder de Scipió, que li era molt soberch[3] en gent d’armes, pensant lo periyl en què era posat, tramès spies que vezessen la host de Scipió, e ja quin capteniment facien los romans; les quals spies foren prezes per aquells qui gaytaven la host dels romans, e foren manatz davant Scipió. E tantost manà lo dit Scipió que no prenguessen dampnatge,[4] ans vol que.l sia amostrada tota la host com és ordonada e armada, e que vegen les pallissades,[5] les diversitatz de les armes, les gentz a caval, los hòmens a peu e lo nombra dels combatents, la fortaleza dels cosses, la ardor dels coratges, e la promptitut que avien de morir.

                                                                                  (ed. cit., p. 42)

Bernat Metge (Barcelona, 1340-46/1413)

            Bernat Metge és l’humanista més complet del segle XIV, tot i que no trobarem en la seva obra aquella preparació –i predisposició- filològica tan característica de Petrarca. Així, per exemple, mentre l’itàlia notà la falsedat de l’atribució a Ovidi del De vetula, Bernat Metge la traduirà, perfectament, això sí, sense advertir-ho. Així i tot no hiha cap mena de dubte quant a la significació de la seva obra que certament constitueix laprimera fita de l’humanisme a la península –ell serà elprimer introductor del vessant humanista de Petrarca i de Boccaccio. Bernat Metge és, de fet, el primer en el marc peninsular que assimila l’esperit clàssic iles formes humanistes, tot i que en algunes de les seves primeres obres s’hi nota encara un cert regust medieval. Sembla que la seva primera obra fou el Libre de Fortuna e Prudència (1381). Es tracta d’un poema narratiu en vers, escrit en primera persona i essencialment medievalper una sèrie d’elements com: les discussions amb la Fortuna, fetes a base dels tòpics i convencionalismes teixits al llarg de tota l’Edat Mitjana; el fet que el poema planteja el problema de la providència divina des del mateix angle dels autors medievals; la seva forma, que el vincula a una sèrie de poemes narratius catalans del segle XIV; és ara el tractament anormal del temps; l’ús d’una llengua arbitrària i artificial, utilitzada pels versificadors catalans del XIV, encara no lliure de provençalismes i amb llatinismes típicament medievals; la creació d’un món al·legòric, on la realitat només hi és present, un parell de vegades i on les notes personals revelen, tanmateix, una personalitat urbana i burgesa, en un ambient dominat per una perspectiva tan íntimament medieval (Le Goff) com és l’aparença:

                                   Mas, ans que s’esclarí lo dia,
                                   per ço que no fos mal jutgat
                                   que tan gran mayti.m fos levat
                                   e que.m anas deportar sol
                                   -car no.s presat un caragol
                                   qui no.ych fa stat mot gran-,[6]
                                   torne-me’n yvas[7]passeguan
                                   a mon hostal[8], dins la ciutat
                                   de Barsallona, on fuy nat
                                   e morray, si.n suy cresegut.
                                                                                  (ed. cit., p. 88, vv. 1182-1191)
             Un pas decisiu cap a l’humanisme es produeix arran del seu Història de Valter e de Griselda (1398), traducció del Griseldisde Petrarca. El que esdevé plenament significatiu és que Bernat Metge preferixi la versió que “recita Petrarca, poeta laureat”, com explica en ela dedicatòria a Isabel de Guimerà, en lloc de l’original de Boccaccio. Com és sabut, la narració és la novel·la desena de la darrera jornada del Decameró, i que Petrarca traduí al llatí, en honor de Boccaccio, adreçant-li en el comentari final en elogi de les dames virtuoses de l’antiguitat que Bernat Metge repeteix. Així doncs, si Bernat Metge admirava la història, sentia major admiració encara pel llatí “en què Petrarca la posà”.

            Més elements humanistes hi ha ja a la seva Apologia (1395), inspirada en el el Secretum de Petrarca, obra on l’italià fa una confessió íntima a través d’un somni, impensable en un home medieval i, en canvi, elemnt integrant de la concepció humanista de la vida.

            L’Apologia suposa una novetat en la literatura catalana i una experiència que, en llengua vulgar, encara no havia estat empresa a Europa. Es tracta del diàleg filosòfic, a l’estil de Plató i Ciceró, que Petrarca havia reprès, però en llatí. Som ja molt lluny del medievalisme de laprimera obra de Bernat Metge. Aquí elprotagonista ja no es troba en un món meravellós, exclòs de les lleis de la natura i envoltat en boires simbòliques i al·legòriques, sinó en una cambra, voltat dels seus llibre spredilectes i sentint-se formant part de la minoria selecta que venerava els clàssics.

            La sensació d’aïllament, la crítica de la vulgaritat ambiental, el sentiment de distinció intel·lectual que constatàvem en molts humanistes queda perfectament explicat en aquesta obra, que és l’antecedent immediat de Lo somni:

Estant a mi, l’altre jorn, ab gran repòs e tranquilant de la pensa en lo meu diversori,[9] en lo qual acustum star quan desig ésser bé acompanyat –no pas dels hòmens que vuy viuen, car pochs de ells saben acompanyar, mas dels morts, qui.ls han sobrepuyats en virtut, sciència, gran indústria e alt enginy,e jamay no desemparen aquells qui volen ab ells comversar ne.ls dedeneguen husdeffruyt de.lles grans heretats qui.ls han lexades, hans los conviden insenssentment que husen de aquelles, bé que.n trobaria hom molts entre nosaltres qui les alienarien de bon grat, si podien, e crech que si.ls en fos donada fecultat trobarien pochs compradors, per tal com alguna cosa no hic és presada ne requesta si no és plasent als cors e profitosa a la bossa...
                                                                                   (ed. cit., p. 158)

            Lo somni (1399) és la primera manifestació de la prosa humanística a la península, pel seu estil i estructura, pel gran nombre de fonts que engloba i, bàsicament, per la concepció del món de l’autor. Ara bé, en aquesta obra Bernat Metge no abandonat pas totalment els elements medievals.

            Bernat Metge va ser un personatge vinculat a la Cort i ala Cancelleria reials. Va esdevenir secretari reial de Joan I, el regnat del qual es caracteritza per una forta hostilitat en el país, de vegades fundada, envers els oficials i servidors del rei. En les obscures circumstàncies que van envoltar la mort de Joan I (1396), Bernat Metge va ser un dels acusats, no únicament de la seva mort corporal, sinó de la damnació de l’ànima del rei. Aquestes acusacions eren molt greus, i els que hi eren implicats recorrien a tots els procediments possibles per demostrar la seva inocència.Bernat Metge se’n va defensar com a escriptor; però no ho va fer seguint la solució plenament medieval de Ramon de Perellós, sinó amb una obra substancialment humanista, Lo somni.

            Lo somni és una obra plantejada en la seva major part a base de diàleg, recurs de caire marcadament humanista. Està dividida en quatre llibres molt diversos. Inclou des d’un diàleg filosòfic i teològic sobre la immortalitat i l’espiritualitat de l’ànima, envers les quals Bernat Metge manifesta l’escepticisme típic de l’humanista, fins una sàtira contra les dones, entroncada en l’actitud misògina medieval i basada en un calc gairebé literal del Corbaccio de Boccaccio, contradit a continuació per un elogi del sexe femení amb arguments de Petrarca i del mateix Boccaccio i un atac del masculí, passant per l’autodefensa de les acusacions de què fou objecte arran de la mort de Joan I. Aquest darrer aspecte va constituir-se, com ja hem indicat, en la finalitat de l’obra. Bernat Metge té extrema cura a lligar tots els caps, des de situar Joan I al purgatori, o sigui en camí de salvació, fins l’elogi de les reines catalanes, sobretot de la mare del rei successor, Martí I. L’autor manifesta, per tant, la voluntat explícita d’esborar una culpa que li ha estat atribuïda.

            Ara bé, ni aquest aspecte, ni el de la sàtira misògina a la contra, provocadora del llibre tercer, haurien arribat a convertir Lo somni en fita important de l’humanisme català. Els elements humanistes de l’obra, a part de la intervenció d’Orfeu i Tirèsias, personatges vinculats al món clàssic, rauen en el plantejament escèptic dels problemes tractats al llibre primer.

            Bernat Metge dubta de l’espiritualitat i de la immortalitat de l’ànima. Quan en el somni se li apareix el mateix Joan I i li diu:

-No morí (...), mas lexí la carn a la sua mare, e retí[10] lo spirit a Déu, qui.l m’havia donat.

l’autor li respon:

-Com l’espirit? (...) No puch creure que.l spirit sia res ne puixa tenir altre camí sinó aquell que la carn té. (...)
                                                                                  (ed. cit., p. 168)

-No.m par (...) que.l spirit sia res aprés la mort, car moltes vegades he vist morir hòmens e bèsties e oçells, e no veÿa que spirit ne·altre cosa los hisqués del cors, per la qual yo pogués conèixer que carn e spirit fossen duas cosas distintctas e ceparadas; mas tots temps he cresegut que ço que hom diu spirit e ànima, no fos àls sinó la sanch o la calor natural que és en lo cors, que per la discrepància de les suas quatre humors se mor, axí com fa lo foch per lo vent qui.l gita de son lloch o quan és corromput lo subjec en què és, qui se apaga e d’equí avant no el veu hom.

                                                                                  (ed. cit., p. 170)

            En el text es fa evident que Bernat Metge, mentre visqué Joan I, tingué fama d’home incrèdul. Si s’havia fet remarcar en temps d’aquest rei pel seu escepticisme,és molt natural que, regnant Martí I, que tenia fama d’home pietós, tingués interès per esborrar aquesta nota de la seva personalitat, nota que li seria un obstacle per al seu retorn a la Cancelleria. Al llarg de la conversa amb Joan I, Bernat Metge es fingeix “convertit” i, precisament, per l’argumentació del rei. Es pot deduir que es tracta de fingiment i no d’una “conversió” real pel to diferent que empra a l’hora de plantejar-la: quan parla del seu escepticisme, els seus mots sonen a veritat, i no quan parla de la seva “conversió”. Bernat Metge vold emostrar que aquesta “conversió” es deu a Joan I:

Senyor (...) fort romanch no solament il·luminat, mas íntegrament consolat per ço que.m havets dit.

                                                                                  (ed. cit., p. 226)
           
            Tot i el joc de la “conversió”, l’escepticisme de l’autor queda com l’element més personal i més humanista de l’obra.

            És de consignar en tota l’obra,i especialment en el primer llibre, el paper de la ironia en el joc d’intel·ligències i subtilitats que constantment duu a terme Bernat Metge. Un dels mecanismes consisteix a proposar afirmacions que permeten dues lectures: una aparent, no connotada, que consenteix el desenvolupament del diàleg i dóna la raó al rei; i al mateix temps una altra que ratlla sovint el cinisme i manté Bernat Metge en la seva posició inicial per un costat, emntre per l’altre tendeix a posar en relleu la seva superioritat quant a la força dels seus apriorismes i quant a la intel·ligència com a interlocutor. Vegem-ho en aquest exemple, significatiu per la seva elementalitat:

                        - Donchs –dix ell- tu creus ço que no has vist.
- Ver és, Senyor, que algunes cosas cresech que no he vistas; e per ço que he atorgat no ho puch negar. E a la veritat, com més hi pens, pus clar ho veig, car moltes vegades é cresegut diverses cosas que no.s podien clarament provar. E majorment una cosa fort comuna a totes gents: si hom demanava a cascun hom qui és stat son pare, ell nomenaria aquell qui.s pensa que ho sia, però no ho sabria certament, sinó per sola crehença.
- Bé està -dix ell- assò; gran plaser és al argüint com lo responent no solament atorga la sua conclusió, ans la prova.
Ladonchs lo spaordiment me començà apassar; e dubtant encare en ço que.m deÿa, volguí-m’i acostar per besar-li les mans.

                                                                                   (ed. cit., p. 174)

Font: CARBONELL, Antoni, ESPADALER, Anton M., LLOVET, Jordi, TAYADELLA, Antònia. LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES. pp. 95-126) Editora i Distribuïdora Hispano Americana, S.A. (EDHASA). Barcelona, 1980.
           


[1] de forma tan grossera.
[2] I no vulgueu burlar-vos
[3] superior
[4] mal
[5] obra defensiva a manera de mur
[6] car aquí no és gens apreciat qui no es dóna molta importància
[7] de pressa
[8] domicili
[9] cambra
[10] vaig lliurar