divendres, de novembre 28, 2014

LA LITERATURA NARRATIVA (dins LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES)LA LITERATURA NARRATIVA

Fins a cert punt, les novel·letes sentimentals i al·legòriques poden classificar-se, també, com a novel·lestes humanistes, amb les quals comparteixen els trets següents: el gust per una prosa llatinitzant; l’ús conscient i metòdic d’elements mitològics; el caràcter de roman à clef que endeveninen darrere una acció superficial i al·legòrica; una revisió dels conceptes de l’amor cortès, del qual mantenen moltes fórmules i característiques, però analitzant a fons el seu aspecte purament sensual i cercant noves solucions ètiques; i, finalment, el triomf dels sentiments individuals per damunt dels esquemes i concepcions de caràcter genèric i arquetípic.
Arseni Pacheco: Novel·letes sentimentals dels segles XIV i XV. Pròleg, Antologia Catalana núm 57, Ed. 62, Barcelona, 1970, p. 8

Narracions en vers


            Al llarg dels segles XIII a XV hom conreà a Catalunya la narració en vers, ajustant-se, per regla general, a l’estructura formada per octosíl·labs apariats i que és coneguda amb el nom de noves rimades. És a la segona meitat del segle XII, i sobretot amb l’aparició dels romans de Chrétien de Troyes i dels lais o contes de caire cortesà o al·legòric de Maria de França, quan s’imposa i consolida aquesta forma narrativa. I amb ella el món artúric s’estén per tot Europa.

            Per raons fàcilment imaginables, Catalunya no en està al marge. Cal tenir present, a més a més, el fet que, malgrat el caràcetr llegendari i aparentment allunyat de la cultura llatina del món que envoltava el mític rei, els ideals que les obres de Chrétien i el seus seguidors reflectien són pràcticament coincidents amb els que la lírica cortès desenvolupa al sud de les Gàl·lies: la unió de la noblesa sota el codi cavalleresc, la defensa de l’ideal feudal en l’organització de la societat, la pràctica dels models cortesos de comportament, etc.

            Aquesta temàtica, ja en temps de Guerau de Cabrera, s’introduï ràpidament a Catalunya. I la prova més evident d’aquesta assimilació i de l’èxit que tingué aquí l’anomenada matèria de Bretanya és la novel·la provençal Jaufré, que el seu anònim autor dedica al rei Alfons I. Aquesta acceptació gairebé immediata fa pensar que la producció catalana fou molt superior a les escasses restes que ens n’han pervingut.

            Pertanyen a la matèria de Bretanya dues narracions en octosíl·labs apariats, ambdues del segle XIV: el Blandín de Cornualha i La faula.

            La primera, d’autor anònim, està escrita en un provençal vacil·lant i ple de catalanismes. Amb un gran sentit de la construcció narrativa conta les aventures de dos amics –Blandín i Guiot Ardit de Miramar- que després d’agitades i fabuloses peripècies, on vencen les diverses representacions metafòriques del mal que amenaça l’ordre cavalleresco-feudal, assoleixen de restablir aquest ordre i obtenen un lloc pletòric en el conjunt social, mitjançant un matrimoni avantatjós ila possessió d’un feu excel·lent: transposició prou clara dels desitjos de la cavalleria, i que omple de sentit l’aventura cavalleresca.

            La faula és obra del mallorquí Guillem de Torrella. D’ell sabem que nasqué cap a l’any 1348 i que va escriure aquesta narració abans d’ésser adobat cavaller, car així ho confessa a La faula. És, per tant, l’obra d’un home jove, imbuït de l’esperit cavalleresco-cortès, i que demostra conèixer a bastament tot aquest tipus de literatura. La faula narra en primer persona l’aventura meravellosa del propi Guillem de Torrella que fou portat per una balena .en realitat una infanta de la fada Morgana encantada sota aquesta forma- a Sicília, on romania el rei Artús, greument ferit.

            Guillem s’assabenta que tot ha estat una maniobra de la fada per tal que ell divulgui l’estat en què es troba el rei i certifiqui l’autenticitat de les esperances dels qui el creien solament desaparegut o amagat, i no mort, i expliqui les ensenyances sobre la maldat del món que ha rebut del mateix rei. Un cop fet això, Guillem és retornat per la mateixa balena alpunt de partença, o sia el port de Santa Caterina de Sóller. Quant a la llengua La faula està escrita en un català discretament aprovençalat, i en un francès força elegant i correcte sempre que parlen els personatges de tot tipus de la cort del rei Artús. En realitat es tracta d’un lai, és a dir d’una narració més o menys breu, en aquest cas de 1269 versos, regits per una construcció al·legòrica, i per tant d’extensió inferior a les novel·les versificades o romans.

            Gairebé al mateix moment que apareixen les narracions de tema artúric i els lais de tipus fantàstic i cortesà, trobem les primeres mostres d’un altre gènere que seguint la mateixa disposició formal vindrà a assenyalar l’altra cara de la moneda, l’aspecte burlesc de la societat: els fabliaux. La majoria dels fabliaux són contes basats en la tradició popular o l’anècdota real més o menys immediata i més o menys desfigurada, que amb un llenguatge planer i sense cap mena de prejudicis pretenen de distreure i divertir un auditori. Aquestes narracions humorístiques es donaran sovint a Catalunya amb una forma pròpia que és la codolada, o sia la combinació, amb idèntica rima, de versos de metre desigual, generalment de vuit i quatre síl·labes. És obvi que aquesta estructura supera en agilitat les tirallongues octosil·làbiques i prepara ja el terreny a la fluïdesa narrativa que més endavant haurem de trobar en Jaume Roig.

            Dins d’aquest conjunt de novel·les de caire satírico-burlesc i d’escàs contingut moral destaquen due sobres anònimes d ela segona meitat del segle XIV, la Disputació d’en Buch ab son cavall i els Planys del cavaller Mataró, ambdues escrites en octosíl·labs apariats, i el Testament de Bernat Serradell, de Vic, escrita en forma de codolada entre el 1422 i el 1424. El denominador comú d’aquestes tres obres, ultra la desimboltura moral, és la intenció sorneguera de divertir gratuïtament, sense majors pretensions, tot aprofitant una superficial crítica costumista que es basa al més sovint en tòpics. Això no vol dir que siguin obres d’escassa qualitat. S’ha de convenir que totes elles atenyen la finalitat proposta. I cal no oblidar, d’altra banda, que bona part de la platxèria d’aquests contes es basa en els efectes de la rima, i en combinatòria de situacions prou conegudes que l’habilitat de l’autor, mitjançant el vers, s’encarrega de qualificar i d’individualitzar.

            Com hem dit abans, l’apogeu dels primers romans artúrics coincideix de fet amb el dels primers contes procaços. Això no ha de fer pensar que ens trobem davant un fenomen ila consegüent reacció ensentit contrari, sinó que són due smanifestacions no contradictòries que es desenvolupen en le mateix nucli. Maria de França, per exemple, va escriure els lais més refinats i fabliaux ben atrevits, sense que això impliqui canvi de gust o contradicció. Aquest fet, que il·lustra ben clarament la mentalitat medieval, es dóna a Catalunya en l’obra de Francesc de la Via. En efecte,a quest escriptor que fou sots-veguer de Girona i que es troba atestat entre els anys 1403 i 1423 és l’autor de correctes poesies líriques i d’una obra considerablement extensa en forma de codolada, Procés de la corona d’aur contra En Bertran Tudela, on desenvolupa sota un prisma parajurídic el tema del secret amorós, ben propi del refinat codi eròtico-sentimental dels trobadors. Al costat d’això i d’altres composicions d’aquest caire, Francesc de la Via escriu, també en codolada, el Libre de Fra Bernat, on sense gaire escrúpols explica, sempre en to faceciós, com ell aconseguí l’amor d’una monja pretesa a l’ensems per un cavaller, un canonge i el mateix fa Bernat, gràcies a l’astúcia de la religiosa il’ajut de les seves companyes dde convent.

            Finalment, i dins el conjunt de narracions versificades, cal esmentar una sèrie de poemes amorosos, alguns dels quals cauen dins l’estructura del lai, car són narracions breus de caire meravellós i d’ambient i mentalitat cortesos. N’és un exemple el Salu d’Amor, de les acaballes del segle XIV, poemet d’una elevada qualitat literària.

La prosa narrativa


            A les acaballes del segle XIV i a inicis del XV, en part per influència de la prosa italiana –les novelle, o novel·les curtes, com les del Deacmeron boccaccià-, i en part, per la pròpia evolució d’altres gèneres que hi conflueixen, apareixen a Catalunya una sèrie d’obres narratives, que avui classificaríem com a novel·la breu, i le sprimeres manifestacioons d’allò que anomenem més pròpiament novel·la –com la Història de Jacob Xalabín- i que tingueren gran acceptació entre un públic bàsicament burgès que començava a gaudir de la lectura directa, personal, dels textos.

            Dins del gènere que estem estudiant no podem oblidar, però, el recull de novel·letes de caire religiós, basades en llegendes populars que s’estengueren per tot Europa al llarg de l’Edat Mitjana, i que expressen amb lleugeres variants temes comuns a l’occident cristià, i d’altres de no cristians que hom pot trobar en d’altres literatures i en el folklore de diversos països, conegudes actualment com novel·letes exemplars. En aquestes narracions breus –la majoria de les quals són traduccions al català- hom no hi ha de cercar la mostra d’una perfecció estilística, sinóla dificultat d’una prosa incipient, que lluita per definir les seves regles, i que s’adiu perfectament amb la seva temàtica: la inversemblança, anul·lada per les regles d’aquesta prosa, la repetició de seqüències i una certa dificultat constructiva, serien les caracteristiques més visibles d’aquesta forma de narrar.

            Al costat d’aquestes novel·letes hem d’esmentar una sèrie d’escrits que reflecteixen la força de l’embranzida renaixentista, i que intenten vèncer l’esquematisme medieval, enriquint el text amb aportacions psicològiques i millorant-ne l’estructura narrativa. Són intents primerencs, no sempre gaire reeixits, basats, sobretot, en l’ús de l’estructura al·legòrica –l’espai d ela psique per excel·lència- i que es ressenten d’aquest estar a cavall de dos mons.

            Tal vegada l’antecedent més diàfan sigui la Història de l’amant Frondino e de Brisona, de les acaballes del XIV-començaments del XV, on es barregen el català aprovençalat en la part narrativa en noves rimades, el francès, i el català més exacte en la correspondència en prosa entre amants. Tot i que els plantejaments obeeixen a la més pura tradició cavalleresco-cortesa, l’ús de la lletra amorosa permet a l’autor d’efectuar en aquest escenari personal una anàlisi prou reeixida de l’estat psicològic de l’enamorat.

            Recordem, entre d’altres de semblants, Lo despropiament d’amor, de Romeu Llull; el Pensament, de Pere Joan Ferrer, autor també del Sumari de batalla a ultrança,llibre de caràcter jurídic sobre la normativa que regeix els desafiaments entre cavallers, i a través dels quals resolien els seus litigis, i el Somni de Francesc Alegre.

            Cas a part és del de Ramon de Perellós, vescomte de Perellós i de Roda, que va escriure una narració de caràcetr a cops autobiogràfic titulada Viatge al Purgatori de sant Patrici. Aquest viatge, que tingué lloc l’any 1397, reflecteix una mentalitat plenament medieval, en oposició a la resposta tan propera de Bernat Metge davant el tema del més enllà. Fins a quin punt aleshores el Renaixement era una cosa reduïda a certs cenacles intel·lectuals, ho demostra el fet que el rei d’Anglaterra, Ricard II, atorgà al nostre escriptor un salconduit per tal que pogués arribar sense majors dificultats al purgatori.

            Exceptuant el cas de Ramon de Perellós, el que hom aprecia de comú a totes les novel·letes esmentades és l’intent de superar els cànons ja establerts pels trobadors, a favor d’una nova concepció cortesana i sentimental. Tanmateix aquests autors topen amb prejudicis d’origen cavalleresc davant l’embranzida d’arrel burgesa i renaixentista, sense arribar a dibuixar una alternatriva acabada. Al nostre entendre, la superació de la codificada ètica trobadoresca es fa a Itàlia –via stilnovisti- pels seguidors de Bembo i Castiglione, i hom pot comprovar-ho enujna sèire de tractats en forma dialogada editats al llarg del segle XVI, obra d’autors com Betussi, Sansovino, Gottifredi, etc.

            Diguem finalment que aquest conjunt d’obres pot ser classificat com a novel·les sentimentals, entenent per novel·la sentimental una narració breu que comporta sovint una forta intriga, generalment aventurera, derivada d’una relació amorosa al voltant de la qual gira tot ala narració, feta normalment amb afany consumístic, és a dir,  amb la intenció primordial de distreure, sense renunciar a fer una peculiar filosofia dels estats d’ànim que la febre amorosa comporta.

Història de Jacon Xalabín (anterior al 1404)

            Es tracta d’unanovel·la d’aventures basada en esdeveniments històrics reals i protagonitzada pe rimportants personatges de l’imperi turcs de les acaballes del segle XIV.Atès el seu caràcetr exòtic, e spot considerar com un cas esporàdic dins de la nostra literatura.

            Aquesta obra presenta una barreja d’elements considerats sovint com a antagònics: per una banda, l’autor té voluntat de mantenir-se fidel a la realitat i, per això, adopta ‘exactitud d’un cronista; però té, bàsicament, la intenció d’escriure una novel·la i per això hiincorpora elements fantàstics i literaris. Per altra banda, la Història de Jacob Xalabín constitueix una síntesi d’elements orientals i occidentals: a nivell de fonts literàries, l’obra es fa ressò tant d’elements de vinculaci´ó oriental, com ara certs relats de les Mil i una nits, com d’altres d’origen clarament occidental: per exemple, certs procediments literaris de la novel·la cavalleresca europea i també de la sentimental. A nivell de contingut i de plantejament de l’obra, també hi ha una relació dialèctica entre una concepció oriental i una altra d’occidental, allunyat de l’escenari dels esdeveniments històrics de l’obra, i per això assenyala el significat o la particularitat d ecerts elements orientals i s’atura a recrear un món que sap que és desconegut dels seus lectors; d’aquí, la descripció d ela vida dels prínceps, dels vestits, dels àpats, etc. Ara bé, a l’hora de tractar temes que la tradició cultural oriental enfoca de manera diferent a l’occidental, sol optar pel tractament occidental. Tal és el cas, per exemple, de la manera de presentar les situacions eròtiques de l’obra. Els autors orientals s’hi solen enfrontar amb naturalitat, mentre que els occidentals, deixant de banda els casos en què el tema és tractat amb humorisme, ho fan, generalment, amb discreció. En aquest punt, l’autor de la Història de Jacob Xalabín segueix el model occidental i, davant d’una possible escena eròtica, resol la situació per la via de l’evasiva:

...però cascú e cascuna meta en sa pensa, si en semblant cas se veya, ja què faria...

                                                                                  (ed. cit., p. 112)

            També oscil·la entrela solució oriental i l’occidental el tractament dels personatges: per una banda, l’autor admet un cert grau d’influència de l’ambient i dels esdeveniments en la psicologia dels personatges, cosa no acceptada pels autors orientals; però, per altra banda, no prescindeix del fatalisme oriental.

            De fet, la Història de Jacob Xalabín presenta molts elements quela insereixen en el corrent europeu de la novel·la cavalleresca: enm primer lloc, els personatges hi són tractats amb la mateixa mesura humana que els del Tirant; la mort dels dos herois: Tirant i Jacob, ofereix el denominador comú de manca d’alè èpic. En segon lloc, el fil narratiu hi és inetrromput sovint per tal de convidar el lector a participar, en certa forma, en els esdeveniments:

lo gog que hac, cascú s’o pot esmaginar, si en tal cars se veya, ja quin l’auria...

                                                                                  (ed. cit., p. 105)

            En tercer lloc, les situacions amoroses adquireixen, en unanarració el centre de la qual é sla batalla de Kossovo, el relleu propi d ela novel·la sentimental o cavalleresca.

            Tots aquests elements han fet pensar quel’autor d’aquesta obra, actualment desconegut, va ser un occidental que va escriure el llibre amb els tópics sòcio-culturals del seu ambient d’origen, però que, per altra banda, coneixia molt bé els fets, els pewrsonatges, el marc històric i els costums del món oriental que va plasmar a la seva novel·la. Per això, hom ha rebutjat la hipòtesi quel’obra sigui únicamnet la traducció d’un text oriental o que procedís d’una crònica o d’un pamflet contemporani dels fets. A més a més, pel fet que l’autor tracta els turcs amb respecte i no fa cap condemna de la religió musulmana ni cap apologia del cristianisme –cosa freqüent en els autors de l’època quan tractaven algun element musulmà-, hom ha aventurat la hipòtesi que l’autor fos un català renegat que hagués anat a parar a l’escenari dels fets, cos agens inversemblant en aquell temps, atès que no era escàs el nombre de catalans que, per raons militars o mercantils, coneixien prou bé les terres de Turquia.

Anselm Turmeda (1350-1420)

            Nascut a Ciutat de Mallorca, Turmeda hi estudià gramàtica i lògica i després físic i astronomia a Lleida. Se sap segur que l’any 1375 ja pertanyia a l’orde de sant Francesc, i que als vint-i-.cinc anys, aproximadament, es dirigí a Bolonya i París per continuar estudiant. Cap al 1385,influït, segons ell mateix conta, per un mestre de la  universitat de Bolonya que el persuadí de fer-se mahometà, passà a Tunis,on entrà en contacte amb el soldà, abraçà la fe de mahoma, va casar-se i tingué diversos fills. A partir d’aleshores Anselm Turmeda responia al nom d‘Abd Allah ibn Abd Allah  al-Tarchuman Al-Mayurquí al-Muhtadí (Servent de Déu, fill del Servent de Déu,l’intèrpret, el mallorquí, el convertit a la fe). A Tunis es guanyava la vida fent de cap de duanes, càrrec queli fou concedit ateses les seves qualitats com a poliglot.

            Diverses referències contingudes al seu llibre en part autobiogràfic Tuhfat al-arib fi-l-radd ala ahl al-salib (Present de l’home docte que tracta de la refutació dels sequaços de la Creu), i a altres documents, demostren que els correligionaris seus i fins i tot emissaris d’altes jerarquies eclesiàstiques i civils, feren notables esforços per assegurar a Turmeda que no seria perseguit si decidia tornar a terres cristianes. Però Turmeda es devia haver adaptat molt bé a la vida de la cort del soldà, o bé temia, malgrat tot, patir represàlies, perquè mai no va acceptar les garanties que li oferiren. Hom no ha sabut explicar-se encara aquesta gran consideració que tingueren per ell moros i cristians a l’època, car la producció literària seva és minsa i no gaire rellevant. Així, un cop més, i assenyalem el medievalisme d’aquest fet, es valorava l’home i la seva loquacitat intel·ligent, per damunt de la seva obra escrita.

            Turmeda escriví gran part de la seva producció a Tunis. En català hi redactà l’anomenat Llibre dels bons amonestaments (1398),les Cobles de la divisió del regne de Mallorques (També del 1398) i la Disputa de l’ase, de la qual només se’n conserven traduccions franceses i alemanyes, molt llegides a tot Europa fins ben entrat el segle XVI.[1] En àrab va escriure l’esmentada Tuhfa on rebat els dogmes del cristianisme en benefici de la religió de Mahoma, amb arguments sofístics de curta volada, de la poca solidesa dels quals ell deuria ser plenament conscient. No oblidem que Turmeda era teòleg de professió i que havia estudiat en els millors centres d’Europa. El que Anselm Turmeda probablement pretenia mitjançant el rebuig públic i intel·lectual de la seva anterior religió, era d’assegurar-se la posició de què gaudia a Tunis, per a la qual cosa és evident que amb arguments més espectaculars que profunds aconseguia la finalitat proposada.

            És molt curiós que Turmeda, instal·lat d’una manera fixa a Tunis, persistís a escriure obres catalanes; això només s’explica, potser, perquè no volia perdre el prestigi de què gaudia en terres catalanes, i segurament, pel fet que, malgrat la seva apostasia, mai no deixà de sentir-se vinculat a la cultura i la dinàmica del seu país d’origen.

            La impressió que Turmeda havia estat obligat a confessar el credo mahometà degué ser molt general ene l món cristià, perquè aviat, després de mort, les seves obres es divulgaren enormement i se’n feren diversses traduccions, sempre acompanyades de la llegenda d’una suposada reconevrsió a l’antic dogma, la qual li hauria costat el martiri –extrem completament fals. Cal destacar que la seva obra polemitzadora amb el cristianisme, la Tuhfa, ha estat reeditada en el món islàmic fins al segle XIX, i que Turmeda hi fou considerat,pels seus mèrits, un venerable santó. No hi ha cap mena de dubte qjue el mallorquí Turmeda se’ns presenta com un dels casos d’ambivalència –màrtir i santó- més prodigiosos de la història.

            Llegint la seva obra, més aviat fa l’efecte d’un home intel·ligent i hàbil diplomàtic, individualista i sense gaires escrúpols, i que canvià de religió sense gaires miraments ni prejudicis, mogut, en part, pel seu antimonaquisme i, ben probablement, per una escassa vocació per a la vida conventual. D’altra banda, el mahometanisme li proporcionava un codi moral prou acordat al seu tarannà personal.

            Aquesta ironia, aquesta “distància raonable” entre les aparences d’un ex-franciscà forçat, i un mahometà assimilat pe la cultura àrab, queda ben palesa als Amonestaments, on es troba una curiosa apologia del poder dels diners:

                                               Diners alegren los infants
                                               e fan cantar los capellas
                                               e los frares carmelitans
                                                    a les grans festes.

                                               Diners, magres fan tornar gords,
                                               e tornen lledesmes[2] los bords.
                                               Si diràs “jas” a hòmens sords,
                                                   tantost[3] se giren.

                                               Diners tornen los malalts sans,
                                               moros, jueus e crestians
                                               lleixant a Déu e tots los sants,
                                                   diners adoren.

                                               Diners fan vui al món lo joc,
                                               e fan honor a molt badoc,
                                               a qui diu “no” fan-li dir “hoc”.
                                                   Vejats miracle.

                                               Diners, doncs, vulles aplegar.
                                               Si els pots haver no els lleixs anar:
                                               si molts n’hauràs poràs tornar
                                                    papa de Roma.

                                                                                              (ed. cit.,p. 154, vv. 9-28)

            Aquest Llibre de bons amonestaments fou reeditat sense interrupció, des de la mort del frare fins ben entrar el segle XIX, i hom sosté que encara pot trobar-se en algunes cases de pagès catalanes, com bé ho demostren aquests versos de Guerau de Liost (Obra Poètica Completa, Ed. Selecta, 1945, p. 516):

                                   Déu nos dó companyi a la vora del foc,
                                   de la brasa madura provocant l’enderroc,
                                               recitant el Turmeda
                                   casolà formulari que no encén ni refreda

            La Disputa de l’Ase (1417) és un altre exponent de la seva gran ironia, que voreja de vegades el cinisme, amb què ell mateix tractava la seva posició entre els credos i les cultures cristiana i àrab. S’hi exposen diàlegs entre diversos animals, especialment un ase, i Turmeda.

            L’autor representa l’home, i n’elogia les virtuts i possibilitats mentre els animals van demostrant que l’home no ha fet sinó imitar les lleis naturals dels animals i, quan se n’ha separat, ha estat per a desgràcia seva.

            Vegem un exemple de la “distància” crítica i irònica que Turmeda va arribar a assolir respecte als seus companys de religió cristiana:

            L’ase parla del pecat d’avarícia, i recita la confessió d’un mariner a un monjo:

Frare Anselm, sapigueu que en la ciutat de Mallorca, en l’orde dels frares predicadors, hi havia un reiligiós nomenat frare Joan Oset, i era nadiu de Catalunya, el qual, un dia, veint-se a confessar a ell un mariner de Mallorca, li preguntà si tenia res de ningú injustament. Respongué el mariner: “Rinc, injustament, un florí i mig”. Digué el religiós: “Fés compte que sien dos”. Respongué el mairner: “Si només hi ha un florí mig, com faré compte que sien dos?”. Digué el frare: “ Fés com jo et dic”. Respongué el mariner: “En bona hora, monsenyor: tinc dos florins injustament”. Digué el frare: “Tens encara res de ningú, injustament?”. Respongué el mariner: “Sí, monsenyor.Tinc, injustament, tres florins de ma muller”. Digué el frare: “Fés compte que sien cinc”. Respongué el mariner: “I si només hi ha tres florins, ¿com faré compte que siguin cinc?”. Digué el frare: “Fés el que et dic”. Digué el mariner: “En bona hora! Tinc cinc florins, injustament, de ma muller”. I així pujà el frare, a poc a poc, fins ala suma de deu florins, illavors lidigué: “Fill meu, tu veus que la suma de diners que tens, injustament, puja a deu florins; de la qual mepertany un florí, i t’absoldré de tots els teus pecats”. Respongué el mariner: “Monsenyor, jo no tinc ací cap diner; però doneu-me l’absolució i desseguida jo us els aportaré, car la meva casa és prop d’ací”. Per la qual cosa el frare li donà l’absolució a la condició que ell li aportaria el florí.

            I com el mariner eixia de l’església, trobà pel camí una escorça de magrana. I amb un coltell l’arrodoní, que semblava que fos un florí; i se’n trornà a l’església, i la mostrà de lluny, al dit religiós; i després la posà sobre l’altar, dient: “Pare, vet ací el florí sobre l’altar”, i girà cua i se’n va. I el frare, desseguida, abans que el mariner fos al mig de l’església,prenent el florí trobà que era una escorça de magrana. I cridant almariner, deia: “Oh, digues bon home de Déu! Això no és pas un florí”. Respongué el marine: “Pare, feu-vos compte que sia un florí”. Digué el frare: “I si és una escorça de magrana, ¿com faré compte que sia un florí?”. “Feu el que us dic”. Digué el frare: “Sabeu què és això? No us tingueu per absolt! Respongué el mariner: “No us tingueu per pagat!” I així se n’anà, pel mateix camí, a casa seva.

                                                                                   (ed. cit.,  pp. 137-139)

            Per desgràcia, aquesta Disputa té ben poc d’original, car un apòleg àrab del segle X reprodueix exactament la majoria dels arguments i detalls que es troben a la Disputa. De vegades, les frases són copiades textualment. Tinguem present, però, que a l’Edat Mitjana era freqüent aquest tipus de “plagis”, en un moment en què no exisita, en sentit estricte, cap sensació de propietat intel·lectual sobre els fets literaris.

            En resum, Anselm Turmeda fou, per sobre de tot, un home que estimava la vida i l’escriptura, i que sabé aprofitar-se dels avantatges de la cultura,la societat i la moral àrabs per dur a terme una literatura adequada al seu tarannà personal. Amb tot, mai no renegà de la cultura cristiana, i la seva obra reflectirà per sempre aquesta contradicció interna entre la fe i el vitalisme –millor dit, reflectirà, més que una contradicció, un hàbil equilibri entre les dues religions i tot el que significaven a nivell econòmic i polític, a més del que significaven com a moral i dogma.

Font: CARBONELL, Antoni, ESPADALER, Anton M., LLOVET, Jordi, TAYADELLA, Antònia. LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES. pp. 129-141) Editora i Distribuïdora Hispano Americana, S.A. (EDHASA). Barcelona, 1980.


           


[1] L’edició catalana de la Disputa de l’ase (1928) és una traducció basada en l’edicio francesa de 1544.
[2] fills legítims
[3] de seguida