dimarts, de febrer 22, 2005

LES SUBORDINADES ADVERBIALS I

Una categoria més dins de les subordinades -i que sempre és estudiada en últim lloc, potser per allò de l'ordre amb què sempre hom estudia les categories oracionals- és ocupat per les subordinades adverbials, les quals hom pot agrupar en dues subespècies:
- Les oracions que es poden substituir per un adverbi, i en aquest cas parlem de les adverbials de temps, de lloc i modals o de manera, i
- Les oracions subordinades adverbials causals, finals, consecutives, concessives i condicionals.
LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS TEMPORALS
Les oracions subordinades adverbials de temps, com el seu indica, manifesten una circumstància de temps. Aquesta circumstància pot ser que succeixi amb anterioritat, simultaniàment o amb posterioritat al verb principal.
Els nexos d'anterioritat són: abans que no, fins que, fins que no, abans que.
(Exemples: farem tota la feina abans que vinguin a sopar; no sortirem a jugar fins que demanis perdó a ta germana)
Els nexos de simultaneïtat són: quan, mentre que, mentre, mentre que no, cada vegada que, així que, tan aviat com, a penes (que), cada cop que, cada volta que, sempre que.
(Exemples: el premiarem cada cop que ho faci bé, anirem al teatre així que arribin els cosins, actuarem en conseqüència tan aviat com obtinguem els resultats de les anàlisis)
Els nexos de posterioritat són: quan, així que, tot just que, tan bon punt, des que, d'ençà que, després que, a penes que.
(Exemples: Tan bon punt hàgim pagat la casa anirem a celebrar-ho; Avisa'm així que arribis, Vine'm a veure tan bon punt ho tinguis segur, no sortirà de casa fins que no estigui curat.
Remarques sobre les subordinades adverbials temporals:
Per expressar la coincidència d'una acció de l'oració subordinada amb la principal, la forma més recomanada és en + infinitiu, tot i que col·loquialment hom recorre a la construcció al + infinitiu.
(Exemple: En arribar a casa es va adonar que s'havia deixat el gas encès. A l'arribar a casa es va adonar que s'havia deixat el gas encès)
L'acció futura de la subordinada adverbial es pot expressar de dues maneres:
- Amb el temps futur (Exemple: Quan vindrà ens explicarà els envitricollats camins de la seva aventura).
- Amb el subjuntiu (Exemple: Quan vingui ens explicarà tot el que ha fet)
Hom pot expressar la temporalitat mitjançant el gerundi o el participi.
(Exemple: Acabades les veremes, dels miqueletes què en farem? Fent aquell treball se sentia realitzat).
Remarca sobre el gerundi
Hem d'anar amb molt de compte a l'hora d'utilitzar el gerundi. És incorrecte el que es coneix amb el nom de geurndi de posterioritat. És a dir, no podem utilitzar aquell gerundi que expressa una acció posterior a la del verb principal; en aquest cas el que hem de fer és utilitzar la conjunció copulativa.
(Exemple: Incorrecte: Va sortir de casa relliscant// Correcte: Va sortir de casa i va relliscar. Correcte: Sortint amb la nostra colla s'ho passava d'allò més bé).
Podem apreciar la correcció d'una frase de gerundi si, tot invertint l'ordre de les frases que componen aquesta mena d'oracions, no se'n perd el sentit.
(Exemple de construcció correcta: Es va adormir tot llegint el llibre [En aquesta construcció podem invertir l'ordre de les frases: Tot llegint el llibre es va adormir]
SUBORDINADES ADVERBIALS MODALS O DE MANERA
Aquesta mena d'oracions modifiquen la forma com es realitza l'acció de l'oració a la qual acompanyen:
Parla de tu com si et conegués de tota la vida.
Els nexes mitjançant els quals s'introdueixen són: així com, com si, com, segons (que), segons (com)
Ho fa com si llegís un llibre
SUBORDINADES ADVERBIALS DE LLOC
Indiquen una circumstància de lloc referida a l'oració principal.
Els nexes que introdueix les subordinades d'aquest tipus són: allà, allà on, pertot, pertot arreu, arreu, arreu on, etc.
Exemple:
Aneu on no feu nosa
Trobareu això pertot arreu
Vam trobar les sabates allà on hi havien de ser
COMPTE
Cal no confondre les subordinades adverbials de lloc amb les subordinades adjectives en funció de complement de nom.
Exemple:
Ho comprarem allà on ens han dit (Subordinada adverbial de lloc)
Ho hem comprat a la botiga on venen derivats del cànem (subordinada adjectiva en funció de complement de nom)