dijous, de desembre 04, 2014

ASPECTES CULTURALS DURANT LA SEGONA REPÚBLICA (dins LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES)                                   ASPECTES CULTURALS DURANT
      LA SEGONA REPÚBLICA

L’idioma català és, com el castellà, llengua oficial a Catalunya. Per a les relacions oficials de Catalunya amb la resta d’Espanya, així com per a la comunicació de les autoritats de l’Estat amb les de Catalunya, la llengua oficial serà el castellà.

            Tota disposició o resolució oficial dictada dins de Catalunya, haurà d’ésser publicada en els dos idiomes. La notificació es farà també en la mateixa forma, cas de sol·licitar-ho la part interessada.

            Dins del territori català, els ciutadans, qualsevol que sigui llur llengua materna, tindran dret a elegir l’idioma oficial que prefereixin en les seves relacions amb els Tribunals, autoritats i funcionaris de totes classes, tant de la Generalitat com de la República.

            A tot escrit o document judicial que es presenti davant els Tribunals de Justícia, redactat en llengua catalana, haurà d’ajuntar-se la seva corresponent traducció castellana, si així ho sol·licita una de les parts.

Els documents públics autoritzats pels fedataris a Catalunya, podran redactar-se indistintament en castellà o en català i obligadament en una o altra llengua a petició de part interessada. En tots els casos, els respectius fedataris públics expediran en castellà les còpies que hagin de tenir efecte fora del territori català.

            Estatuts de 1932. Títol 1, article 2.

L’obra cultural de la Generalitat. Antecedents

            Cal assenyalar com a antecedent de l’obra cultural de la Generalitat tota la tasca de normalització duta a terme a partir de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya (1914), sota la direcció d’Enric Prat de la Riba. El període que va de 1914 a 1923 –any de l’inici de la Dictadura de Primo de Rivera- arrenca, de fet, l’any 1907, quan Prat de la Riba, com a president de la Diputació Provincial de Barcelona, va començar a crear una infraestructura cultural que l’Estat no havia creat.

            La Mancomunitat va saber treure partit dels escassos mitjans de gestió que li permeteren de controlar: Prat de la Riba i els seus col·laboradors i continuadors van dur a terme una sèrie de realitzacions sense precedent pel seu volum i per la seva intenció en l’àrea del Principat: nombrosos centres docents, elementals i superiors, laboratoris i serveis tècnics, biblioteques i museus, corporacions acadèmiques. L’obra de la Mancomunitat, empresa en part per compensar les deficiències de l’Estat en la seva funció cultural, es va convertir en una plataforma de normalitat: el català, un cop reeixida la reforma lingüística dirigida per Pompeu Fabra, va anar adquirint cos com a llengua primordial de cultura.
            L’obra de la Mancomunitat, suprimida el 1925, va ser neutralitzada, en part, per la política anti-catalana de la Dictadura de Primo de Rivera. La tasca de la Mancomunitat va ser continuada per iniciativa privada: un cop assolits els objectius bàsics que el Noucentisme s’havia imposat, i com que no hi hagué cap moviment de substitució, l’ajut d’una sèrie de mecenes com Francesc Cambó, Rafael Patxot i d’altres, permeteren aquesta continuïtat. Així va néixer la Fundació Bernat Metge (1923), dedicada a fer traduccions de clàssics grecs i llatins; l’Editorial Barcino (1924), que Josep Maria Casacuberta va planificar d’acord amb les necessitats prioritàries del moment: edició dels nostres clàssics medievals (Col·lecció Els Nostres Clàssics), manuals breus per a l’ensenyament de la llengua sota el guiatge de Fabra, etc.; la Llibreria Catalònia (1924) d’Antoni López-Llausàs, que va esdevenir la capdavantera en l’edició. El mateix any 1924, Antoni Rovira i Virgili llançà la Revista de Catalunya, de gran rigor intel·lectual. El 1925, Carles Cardó va fundar La paraula cristiana. En l’àmbit de les traduccions bíbliques, cal assenyalar l’edició de la Bíblia en 15 volums, feta per la Fundació Bíblica Catalana (instituïda el 1922 sota el patrocini de Francesc Cambó) i la versió més erudita de l’equip del pare Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat, el primer volum de la qual aparegué el 1926.

            En l’àmbit de l’ensenyament, cal destacar la tasca de la Mútua Escolar Blanquerna (1924), dirigida per Alexandre Galí, model de pedagogia catalana, i les publicacions infantils i de tota mena de revistes populars, com la “Biblioteca Patufet” i la “Biblioteca Gentil”, de Josep Maria Folch i Torres.

            El 1928, Josep Queralt fundà una de les col·leccions més famoses de novel·la en català: “Biblioteca a Tot Vent”, on publicà novel·les catalanes i múltiples excel·lents traduccions de tota la novel·lística europea.

            Tota aquesta tasca cultural implicava, en l’àmbit literari, la possibilitat que l’escriptor assolís la condició de professional i, per altra banda, l’ampliació del públic lector. Podem dir que, malgrat els obstacles estatals i la modèstia dels mitjans, cap al 1930 no hi havia pràcticament cap sector de la societat catalana que no tingués el seu òrgan d’expressió en català. La circulació limitada del llibre venia compensada per l’abundància de diaris i revistes.

La política cultural de la Generalitat de Catalunya

            Amb la Segona República i la generalitat, torna a haver-hi una plataforma sòlida per a la cultura catalana. Cal parlar, sobretot, en aquest sentit, de la Conselleria de Cultura de la generalitat dirigida per Ventura Gassol fins al 1936, primerament anomenada Conselleria d’Instrucció Pública. Des de la Conselleria de Cultura es va intentar dur a terme la planificació cultural del país, la seva institucionalització, per tal que la cultura catalana accedís a totes les capes socials.

            La política cultural de la Generalitat de Catalunya es va assentar en els suports ideològics de democratització, laïcitat i catalanització. Fins al mes d’octubre de 1934 predominà en la gestió cultural el tret d ela catalanització, i, a partir de febrer de 1936 i durant la guerra civil foren la democratització i la laïcització  de la cultura els primers objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya. Serà durant la gerra civil que els tres suports ideològics de la política cultural del Govern de Catalunya assoliran la seva màxima expressió: amb la difusió i extensió a les comarques de Catalunya dels cursets populars de català, amb l’aplicació efectiva del Decret de Bilingüisme de 1931 a les escoles, la supressió total de l’ensenyament confessional i l’establiment de mètodes de renovació pedagògica del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) i, finalment, amb l’escolarització total dels infants catalans.

            La tasca de la Generalitat, per tant, va incidir en una sèrie d’àmbits diversos:

a)     L’ensenyament primari secundari

La Conselleria de Cultura va poder aplicar un decret de Marcel·lí Domingo, ministre d’Instrucció Pública del govern provisional republicà, que reconeixia l’obligatorietat de l’ensenyament en català. El Comitè de la llengua, creat per la Conselleria de Cultura, el 4 de maig de 1931, tenia com a funcions: organitzar cursos de català per correspondència per a mestres i funcionaris, revisar pedagògicament i lexicogràfica les llibres de text, i crear cursos de català a les barriades obreres i d’immigrants. Ben aviat començaren la reorganització cultural i la catalanització de l‘ensenyament. L’Escola Normal de la Generalitat hauria d’esdevenir el nucli bàsic de formació dels futurs mestres de Catalunya. L’escola Normal de la Generalitat entroncava amb la tradició normativa de la Mancomunitat de Catalunya, ja que des dels primers moments del seu funcionament s’encarregà de l’organització de l’Escola d’Estiu, que esdevingué un centre d’ensenyament normal postprofessional nou. Es dugueren a terme noves experiències pedagògiques, sobretot a partir de la creació de l’Institut-Escola, que aspirava, amb l’aplicació dels nous corrents pedagògics, a la formació integral dels alumne sen un ambient de catalanitat normalitzada. Va començar a funcionar el 1932 en tres centres: el del parc de la Ciutadella, l’Institut Ausias March i l’Institut Pi i Margall.

            L’Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Escolar, va impulsar escoles de pedagogia activa com les Montessori, l’Escola del Mar, l’Escola del Bosc, la de Formació Domèstica, etc., i va potenciar les colònies d’estiu.

Un dels aspectes més valuosos de l’obra cultural de la Mancomunitat de Catalunya va ser la creació de nombrosos centres d’ensenyament professional, tècnico-industrial, d’ensenyament comercial, d’ensenyament artístic i d’ensenyament popular.

            Suprimida la Mancomunitat de Catalunya el 1925, aquests centres passaren a dependre de les diputacions provincials. Proclamada la República i abolides a Catalunya les Diputacions, els esmentats centres van revertir lògicament a l’organisme que incorporà els serveis de les Diputacions: La Generalitat.

En efecte, la creació del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 9 de juny de 1931, cal interpretar-la com l’herència primitiva del Consell de Pedagogia (1916), abans Consell d’Investigació Pedagògica (1913) creat per la Mancomunitat de Catalunya. La funció del Consell de Cultura era, doncs, molt semblant  a la de l’antic Consell de Pedagogia: crear institucions d’ensenyament, establir plans d’estudis i exercir l’alt patronatge de la Generalitat de Catalunya en les institucions pròpies.

b)     La Universitat Autònoma

Sota la Generalitat, la Universitat de Barcelona va esdevenir autònoma el 28 d’agost de 1933. La llengua catalana era l’oficial, però deixava llibertat perquè en qualsevol acte professors i alumnes s’expressessin en castellà. En efecte, com deia l’article 7è de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per les Corts Constituents de la República:

Si la Generalitat ho proposa, el Govern de la República podrà atorgar a la Universitat de Barcelona un règim d’autonomia. En aquest cas s’organitzarà coma  Universitat única regida per un Patronat, que ofereixi a les llengües i a les cultures castellana i catalana les garanties recíproques de convivència i igualtat de drets per a professors i alumnes.

            La Universitat Autònoma va millorar la qualitat de l’ensenyament i va donar intervenció real als estudiants en les gestions de govern. Hom va contractar més de 70 professors, van ser concedides més beques, que depenien de l’Institut d’Acció Social, Universitària i Escolar de Catalunya, i es van suprimir els clàssics exàmens, mentre que els plans d’estudis, molt flexibles, s’adaptaren a les possibilitats dels alumnes.

            L’autonomia va fer possible els estudis universitaris per a obrers, d’acord amb els ateneus populars, i la creació de l’Institut d’Acció Social, Universitària i Escolar de Catalunya que va fundar dues residències per a estudiants que van esdevenir beritables centres de cultura. Allà es van trobar Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Salvador Espriu, Joan Vinyoli..., membres de l’anomenada Generació del 36. Rosselló-Pòrcel inicià i dirigí les “Edicions de la Residència d’Estudiants”, on aparegué pòstuma la seva obra Imitació del foc. Rosselló-Pòrcel es formà dins un medi fèrtil per a la cultura catalana, en un període en què es publicaren textos poètics de tanta categoria com Tres suites de Carles Riba i KRTU de JV. Foix.

Les publicacions periòdiques

            Les publicacions de diaris i revistes en català van augmentar considerablement: hi havia des de la revista culta especialitzada com la Revista de Catalunya, que va ser dirigida durant la República, entre d’altres, per JV. Foix, i els Quaderns de Poesia (1935), que van donar a conèixer a Catalunya la millor lírica contemporània europea, alhora que servien de plataforma a poetes catalans com Foix, Tomàs Garcés, Joan teixidor, Marià Manent i Carles Riba, i castellans com Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre i Federico García Lorca –fins les revistes portaveus de diferents entitats.

            Pel que fa als diaris, al costat dels quatre ja existents que eren La Veu de Catalunya, òrgan de la Lliga, La Publicitat, d’Acció Catalana, El Matí, catòlic independent i La Nau de Rovira i Virgili , n’apareguen de nous: La Humanitat (1931-1939), dirigit per Lluís Companys i portaveu oficial d’Esquerra Republicana; L’Opinió (1931-1934), també addicte a l’Esquerra; La rambla (1936-1939) que, a partir de 1937 va ser controlat pel PSUC, que posseïa un altre diari, Treball (1936-1939); i L’Hora, portaveu del Bloc Obrer i Camperol durant els primers anys de la República, transformat el 1936 en òrgan d’opinió del POUM, on es van donar a conèixer importants intel·lectuals de formació marxista com Andreu Nin i Joaquim Maurin. Fora de Barcelona es catalanitzaren molts diaris castellans ja existents.

Editorials i premis literaris

            El moviment editorial de l’època de la Generalitat va assolir, pel que fa a les publicacions, les xifres més altes que mai no ha conegut el llibre català.

            Dos llibres bàsics seran un esdeveniment: el diccionari General de la Llengua Catalana (1932), de Pompeu Fabra, i la Història de Catalunya (1934-1935), de Ferran Soldevila, publicats tots dos, amb l’ajut econòmic de Cambó. Una altra fita important és la publicació perpart de la Generalitat, l’any 1933, de la Divisió Territorial, deguda a Pau Vila, que delimita les comarques de Catalunya.

            La Conselleria de Cultura de la Generalitat es fa càrrec del “Premi Crexells” de novel·la que, a part de premiar autors ja coneguts, com Sagarra amb Vida privada (1932) o Francecs Trabal amb Vals (1936), dóna a conèixer gent que comença a escriure a l’època de la República, com ara Mercè Rodoreda, amb Aloma (1937), obra que per les seves tècniques narratives és ja un precedent de les novel·les posteriors de l’autora. Aloma ja és un personatge en la línia de la Colometa de La Plaça del Diamant, de la Cecília d’El carrer de les Camèlies i de la Teresa de Mirall Trencat.

            La Generalitat també crea cinc premis nous: el “Joaquim Folguera  “ (1932-1938), de poesia, que obtindran, per exemple, les Estances (1932) de Riba, El veire encantat (1933) de carner, Bestiari (1936) de Pere Quart o Sempre i ara (1938) de Clementina Arderiu; l’”Ignasi Iglesias” (1932-1938), de teatre, que va ser concedit, entre d’altres, a L’Hostal de la Glòria (1932) de Sagarra; el “Joan Maragall” (1936-1938), d’assaig, concedit a Carles Riba per Per comprendre (1937); el “Narcís Oller” (1937-1938), de contes, que rebrien Xavier Benguerel i Ferran de Pol; i el “Valentí Almirall” (1937-1938), de periodisme, concedit a Antoni Rovira i Virgili (1937) i a Just Cabot (1938), que seria director de Mirador, una de les revistes més importants de la República. L’any 1938 es concedí el Premi “Teatre Català de la Comèdia”, que fou atorgat a La fam, de Joan Oliver.

Altres institucions

            D’entre les nombroses institucions que depenien de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, cal destacar l’Institut d’Estudis Catalans, que, amb el suport oficial, multiplica les seves activitats i les publicacions científiques. En depenia l’Escola de Bibliotecàries, la Biblioteca de Catalunya, dirigides per Jordi Rubió, historiador de la literatura catalana, i també la xarxa de biblioteques populars. També en depenien els serveis de Belles Arts, dels museus, i de la conservació de monuments i arxius; així com la Institució del Teatre, que creà un nou patronat presidit pel conseller de cultura, Ventura Gassol, i que substituí, l’any 1934, el director Adrià Gual per Joan Alavedra que fou qui dirigí la institució, llevat del parèntesi produït pels fets d’octubre, durant la guerra civil.

            Després de juliol de 1936, la Generalitat de Catalunya es proposà no només la instrumentalització de la cultura,sinó sobretot la seva democratització.

            En temps de guerra, la instrumentalització de la cultura fou un element de justificació nacional i també de prestigi a l’estranger.

            Els organismes oficials de la Generalitat i de Catalunya sentiren la necessitat d’assumir la popularització i difusió de la cultura sota la direcció de Carles Pi i Sunyer, que fou conseller de Cultura després dels fets de maig de 1937.

            Durant la guerra civil, els òrgans de la Generalitat de Catalunya havien assumit fins i tot les tasques editorials a través del Comissariat de Propaganda i el Departament de Cultura, creats el 1936 i el 1937 respectivament. Aquest, amb un vessant més culturalista, científic i àdhuc elitista, s’incautaria de la Fundació Bernat Metge i crearia el Servei de Cultura al Front, amb biblioteques, publicacions: Poesia de Guerra, Presència de Catalunya i revistes com ara Amic, dirigida als soldats catalans.

            El Comissariat de Propaganda, dirigit per Jaume Miravitlles, s’encarregava de fer propaganda a l’estranger, i de mantenir la moral de la rereguarda a base d’edicions de llibres, auques, fulls amb poemes, discos, emissions radiades, cinema.

Font: CARBONELL, Antoni, ESPADALER, Anton M., LLOVET, Jordi, TAYADELLA, Antònia. LITERATURA CATALANA DELS INICIS ALS NOSTRES DIES. pp. 515 - 522) Editora i Distribuïdora Hispano Americana, S.A. (EDHASA). Barcelona, 1980.